projekt

Kakkori

Kakkori sijaitsee Karijoen kunnassa Etelä-Pohjanmaalla. Kakkorin tuulivoimapuisto sijaitsee Kakkorinnevan pohjoispuolella, Iso-Kakkorin ja Kärmesharjun muodostaman harjanteen luoteisrinteellä. Maasto koostuu pienistä taimikko- ja metsäkuvioista. Alueen metsät ovat talousmetsiä. Merkittävä osa metsästä on vastikään hakattua. Iso-Kakkorin rinteillä on joitakin avoimia kallioalueita. Voimaloiden eteläpuolella sijaitseva Iso-Kakkori on lähiympäristön korkein harjanne ja osa koillis-lounais-suunnassa kulkevien harjanteiden sarjaa. Harjanteen ympäristön maasto on verrattain tasaista, kuivatus-ojitettua talousmetsää. Tuulivoima-alueen lounaispuolella sijaitsee laajat Karijokilaakson viljelyalueet ja koillispuolella Luovankylän viljelyalueet. Voimaloiden lähistöllä ei ole asutusta.

Alueelle suunnitellaan 9 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden tyyppiä ja kokoa ei ole vielä päätetty, vaan se valitaan myöhemmin investointipäätöksen yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin isokokoiset tuulivoimalat, joiden kokonaiskorkeus on noin 210 m (mitattuna roottorin korkeimpaan kohtaan), ja yhden yksikön teho on 2-3 MW:n kokoluokkaa. Tuulennopeuden ollessa n. 3 m/s voimala käynnistyy ja maksimiteho saavutetaan n. 10-12 m/s puhaltavassa tuulessa. Jos tuulennopeus ylittää 25 m/s, tuulivoimala pysäytetään. Tuulivoimalarakennelman perustana käytetään yleensä betonivalettuja perustuksia tai perustus voidaan toteuttaa kallioon ankkuroituna ns. kallioperustuksena.

Mitä seuraavaksi?
ELY-keskus arvioi tarvitseeko hankkeeseen soveltaa erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Hankealueelle laaditaan tuulivoiman osayleiskaava, jonka perusteella tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat. Kaavoitusprosessi vie yleensä noin vuoden. Investointipäätöstä ennen alueen tuuliolosuhteet mitataan vuoden kestävillä tuulimittauksilla, jotka toteutetaan mastomittauksena. Edellä mainitut toimenpiteet toteutetaan sen jälkeen, kun enemmistö alueen maanomistajista on suostunut vuokraamaan maansa tuulivoimatuotannolle.

Oikealta saa lisätietoja Kakkorin tuulivoimahankkeesta.

Tuulivoimaloiden määrä:
9 kpl
Kokonaiskorkeus:
Korkeintaan 200 m
Odotettu tuotanto:
70-90 GWh vuodessa

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -