Hankealue sijaitsee Karijoen kunnassa, Etelä-Pohjanmaalla. Perkiön tuulivoimapuistoalue on Myrkyn kylän itäpuolella sijaitsevalla Hautamäki-Perkiönmäki -alueella.  Perkiön tuulivoima-alueella on useita kapeita kiinteistöjä ja sen kokonaispinta-ala on noin 5,5 km2. Tuulivoimapuiston alue on pääasiassa kuivatus-ojitettua hoidettua talousmetsää. Korkeuseroiltaan voimaloita ympäröivä maasto on tasaista. Hanke-alueella kulkee valmiita tielinjoja, ja hankealueen länsipuolelta kulkee 220 kV:n suurjännitelinja. Voimaloiden lähistöllä ei ole asutusta.  Lähin asutuskeskittymä on Myrkyssä n. 4 km länteen hankealueesta.

Hankealueelle suunnitellaan 9 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden tyyppiä ja kokoa ei ole vielä päätetty, vaan se valitaan myöhemmin investointipäätöksen yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin isokokoiset tuulivoimalat, joiden kokonaiskorkeus tulee olemaan noin 200 m (mitattuna roottorin korkeimpaan kohtaan) ja yhden yksikön teho on 2-3 MW:n kokoluokkaa.

Tuulivoimapuiston suunnittelussa ja tuulivoimaloitten sijoittelussa OX2 aikoo huomida erityisesti lähiasukkaat, hankealueen eläimet ja luontoarvot sekä muita alueen maankäyttöön liittyviä intressejä. Hankealueen nykysiä tielinjauksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan, ja voimalat sijoitetaan teiden läheisyyteen. Siten minimoidaan uusien teiden rakentamistarve alueella.

Mitä seuraavaksi?
ELY-keskus arvioi tarvitseeko hankkeeseen soveltaa erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Hankealueelle laaditaan tuulivoiman osayleiskaava, jonka perusteella tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat. Kaavoitusprosessi vie yleensä noin vuoden. Ennen investointipäätöstä hankealueen tuuliolosuhteet mitataan vuoden kestävillä tuulimittauksilla, jotka toteutetaan mastomittauksena. Edellä mainitut toimenpiteet toteutetaan sen jälkeen, kun enemmistö hankealueen maanomistajista on suostunut maan vuokraamiseen tuulivoimatuotannolle.

Jaa
× -