Brickan (Svegström)

Vindkraftverket på Brickan ligger utanför Sveg i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Områdets högsta punkt ligger på ca 700 m ö h. Anläggningen omfattar totalt ett vindkraftverk av typen Vestas V90 2MW som ägs av O2 El Ekonomisk Förening.

När du läser statistiken nedan kan det vara bra att känna till att vindkraftsproduktionen varierar från år till år och den förväntade produktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.

Brickans produktion 2017 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack förväntad
januari 779 399 609 722 779 399 609 722
februari 445 979 547 230 1 225 378 1 156 952
mars 674 118 502 577 1 899 496 1 659 530
april 551 763 445 997 2 451 259 2 105 526
maj 350 629 405 778 2 801 888 2 511 304
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Brickans produktion 2016 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack förväntad
januari 291 833 609 722 291 833 609 722
februari 694 794 547 230 986 627 1 156 952
mars 537 571 502 577 1 524 198 1 659 530
april 367 208 445 997 1 891 406 2 105 526
maj 383 261 405 778 2 274 668 2 511 304
juni 364 111 392 794 2 638 779 2 904 098
juli 261 379 392 794 2 900 158 3 296 891
augusti 445 273 418 973 3 345 431 3 715 864
september 469 983 517 250 3 815 414 4 233 115
oktober 312 982 547 230 4 128 396 4 780 344
november 650 520 593 782 4 778 916 5 374 127
december 925 350 625 873 5 704 266 6 000 000

Brickans produktion 2015 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack förväntad
januari 749 888 749 888    749 888    749 888
februari 843 505 547 230 1 593 393 1 156 925
mars 569 677 502 577 2 163 070 1 659 530
april 591 120 445 997 2 754 190 2 105 526
maj 569 387 405 778 3 323 577 2 511 304
juni 394 778 392 794  3 718 354 2 904 098
juli 417 508 392 794 4 135 862 3 296 891
augusti 405 438 418 973 4 541 300 3 715 864
september 563 732 517 250 5 105 031 4 233 115
oktober 566 602 547 230 5 671 634 4 780 344
november 417 807 593 782 6 089 441 5 374 127
december 1 022 023 625 873 7 111463  6 000 000

Brickans produktion 2014 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack förväntad
januari 348 204 609 722 348 204 609 722
februari 510 564 547 230 858 767 1 156 952
mars 660 936 502 577 1 519 704 1 659 530
april 478 330 445 997 1 998 034 2 105 526
maj 438 361 405 778 2 436 395 2 511 304
juni 458 173 392 794 2 894 568 2 904 098
juli 225 215 392 794 3 119 783 3 296 891
augusti 305 092 418 973 3 424 875 3 715 864
september 386 158 517 250 3 811 033 4 233 115
oktober 605 554 547 230 4 416 588 4 780 344
november 328 488 593 782 4 745 075 5 374 127
december 995 113 625 873 5 740 188 6 000 000

Brickans produktion 2013 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack förväntad
januari 454 812 609 722 454 812 609 722
februari 275 371 547 230 730 183 1 156 952
mars 528 808 502 577 1 258 991 1 659 529
april 572 009 445 997 1 831 000 2 105 526
maj 470 322 405 778 2 301 322 2 511 304
juni 420 897 392 794 2 722 219 2 904 098
juli 411 886 392 794 3 134 105 3 296 892
augusti 345 889 418 973 3 479 994 3 715 865
september 412 992 517 250 3 892 986 4 233 116
oktober 642 343 547 230 4 535 328 4 780 344
november 633 866 593 782 5 169 195 5 374 127
december 1 011 906 625 873 6 132 222 6 000 000

Svegverkets produktion 2012 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack förväntad
januari 446 284 609 722 446 284 609 722
februari 708 151 547 230 1 154 435 1 156 952
mars 744 373 502 577 1 898 808 1 659 529
april 470 082 445 997 2 368 890 2 105 526
maj 425 286 405 778 2 794 176 2 511 304
juni 338 444 392 794 3 132 619 2 904 097
juli 290 300 392 794 3 422 919 3 296 891
augusti 262 183 418 973 3 685 102 3 715 864
september 552 210 517 250 4 237 312 4 233 114
oktober 540 565 547 230 4 777 877 4 780 344
november 711 777 593 782 5 495 654 5 374 126
december 267 676 625 874 5 763 330 6 000 000

Svegverkets produktion 2011 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 644 942 609 722 644 942 609 722
februari 279 622* 547 230 924 564 1 156 952
mars 759 735 502 577 1 491 621 1 659 530
april 490 739 445 997 2 175 038 2 105 526
maj 441 238 405 778 2 616 276 2 511 304
juni 389 152 392 794 3 005 427 2 904 098
juli 284 986 392 794 3 290 414 3 296 891
augusti 293 652 418 973 3 584 066 3 715 864
september 558 546 517 250 4 142 612 4 233 115
oktober 830 579 547 230 4 973 191 4 782 345
november 697 729 593 782 5 670 920 5 376 127
december 862 529 625 873 6 533 449 6 002 000

*Under februari månad har en transformator fått bytas ut på Svegström. Vindkraftverket har därför stått stilla under en del av månaden. Vi har dock en försäkring som ger föreningen ersättning för förlorat produktionsbortfall.

Svegverkets produktion 2010 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 377 671 609 722 377 671 609 722
februari 309 698 547 230 687 369 1 156 952
mars 601 864 502 577 1 289 233 1 659 529
april 425 883 445 997 1 715 116 2 105 526
maj 320 019 405 778 2 035 135 2 551 523
juni 354 089 392 794 2 389 224 2 944 317
juli 516 288 392 794 2 905 512 3 296 891
augusti 296 915 418 973 3 202 427 3 715 864
september 339 057 517 250 3 541 500 4 233 115
oktober 767 378 547 230 4 308 861 4 780 344
november 369 319 593 782 4 678 181 5 374 127
december 354 605 625 873 5 032 786 6 000 000
TOTALT 5 032 786 6 000 000 5 032 786 6 000 000

Svegverkets produktion 2009 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 691 117 609 722 691 117 609 722
februari 340 397 547 230 1 031 514 1 156 952
mars 460 108 502 577 1 491 622 1 659 529
april 389 761 445 997 1 881 383 2 105 526
maj 402 134 405 778 2 283 516 2 511 304
juni 382 867 392 794 2 666 383 2 904 098
juli 333 797 392 794 3 000 180 3 296 892
augusti 360 466 418 973 3 360 646 3 715 865
september 653 165 517 250 4 013 811 4 233 115
oktober 422 210 547 230 4 436 021 4 780 345
november 504 325 593 782 4 940 346 5 374 127
december 374 339 625 873
TOTALT 5 314 686 5 314 686 6 000 000

Svegverkets produktion 2008 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 708 130 609 722 708 130 609 722
februari 703 280 547 230 1 411 410 1 156 952
mars 564 400 502 577 1 975 810 1 659 529
april 281 360 445 997 2 257 170 2 105 526
maj 319 472 405 778 2 576 642 2 511 304
juni 375 748 392 794 2 952 390 2 904 098
juli 215 613 392 794 3 168 003 3 296 892
augusti 345 914 418 973 3 513 917 3 715 865
september 309 233 517 250 3 823 150 4 233 115
oktober 789 635 547 230 4 612 785 4 780 345
november 729 779 593 782 5 342 564 5 374 127
december 464 891 625 873 5 807 455 6 000 000
TOTALT 5 807 455 6 000 000 5 807 455 6 000 000
Dela
× -