Solpaneler

Investera i solceller och sälj överskottselen

Det roligaste med solceller är att producera och konsumera sin egen el. Men då solen endast skiner på dagen och mest på sommaren är det ibland svårt att hinna använda allt själv – det blir ett överskott. Den elen kan du sälja till oss på OX2. Vi hjälper dig också med elcertifikat och skatterelaterade frågor.

Det finns fyra ersättningar du kan få för varje kilowattimme överskottsel – elförsäljning, elcertifikat, nätnytta och en skattereduktion.

Solceller – ersättningsmodell

Solceller – ersättningsmodell

Vill du sälja din överskottsel till oss på OX2?

Den el du inte använder själv matas in på elnätet, och som din elhandlare kan vi köpa den av dig. För elen betalar vi spotpris minus 2 öre. Detta sker via självfaktura vilket innebär att vi ställer ut en faktura från dig till oss för försäljningen. Ersättningen regleras på din vanliga elräkning.

Här är förutsättningarna för att vi ska kunna köpa din överskottsproduktion:

  • Elproduktionen ska komma från solkraft.
  • Anläggningen ska vara installerad av behörig elektriker och inkopplad av ditt nätbolag.
  • Du behöver ha en elmätare som mäter förbrukning och produktion timvis.
  • Produktionskapaciteten får maximalt uppgå till 43,5 kW och uttagets säkringsstorlek får maximalt vara på 63 A.
  • För att sälja ditt överskott av producerad el ska du vara elkund hos OX2.

Vill du även sälja elcertifikat?

Vad är elcertifikat? Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för att främja utvecklingen av förnybar el. Förnybar el som produceras kan få ett elcertifikat som sedan kan säljas på marknaden.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens webbplats

Hur får jag elcertifikat? För att få elcertifikat behöver du ansöka till Energimyndigheten om godkännande och om ett elcertifikatkonto.

Elcertifikaten delas ut månadsvis för varje 1 000 kWh, har du producerat mindre läggs produktionen till föregående månader tills du når upp till 1 000 kWh. Detta rapporteras av ditt nätbolag och du har rätt till elcertifikat i 15 år.

Överskottsproduktion Det är mätvärdena för överskottsproduktionen som rapporteras och ger elcertifikat. Det finns möjlighet att köpa en extra mätare som rapporterar all produktion, men den kostar en hel del varför det sällan lönar sig.

Vad är elcertifikat värda? Priset på elcertifikat bestäms av utbud och efterfrågan på marknaden. Under 2015 låg snittet på 152 kr per elcertifikat, det motsvarar 15,2öre/kWh för överskottsproduktionen.

Hur kan jag sälja mina elcertifikat? OX2 kan köpa dina elcertifikat och betalar marknadspris reducerat med tio kronor per certifikat. Eventuella avgifter från Energimyndigheten kan tillkomma.

Gör så här om du vill sälja med hjälp av OX2. Vi gör det enkelt för dig.

Fyll i avtalen intill och välj om du vill ha hjälp med ansökan eller om du vill hantera den själv. Har du redan elcertifikat och vill ha hjälp med att sälja, kontakta oss.

Verkar det krångligt? Vi hjälper dig! Kontakta vår Kundservice via telefon +46 771 818 700 eller e-post.

 

OBS! Glöm inte att anmäla om du ändrar storlek på din solcellsanläggning så du får rätt antal elcertifikat!

Nätnytta

För den överskottsel du matar in på nätet har du också rätt till nätnytta från nätägaren ifall detta medför minskade energiförluster och avgifter för nätägaren – t ex sker energiförluster när man transporterar elen så om nätägaren slipper

transportera lite el till din granne har du rätt till ersättning för den kostnadsbesparingen. Detta varierar dock mellan områden, så bäst är att tala med ditt nätbolag för att förstå hur det ser ut i din situation.

Betalning Din betalning av moms ska göras samtidigt som deklarationen görs, på momsdeklarationen finns den betalningsinformation som behövs.

För mer information se Skatteverkets skrivelse

Skattereduktion

Skattereduktion Sedan den 1 januari 2015 får du som solcellsägare dra av 60 öre på skatten för varje kilowattimme överskottsel du producerar. Skattereduktionen kommer att hanteras i självdeklarationen nästföljande år .

Taket för skattereduktionen är 30 000 kilowattimmar per år och produktionsanläggningen ska ha en säkring om max 100 ampere. Detta betyder att vanliga villa-anläggningar har rätt till skattereduktionen.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats

Solceller+vindandelar = sant

Vi vill tipsa om att kombinationen solceller och vindandelar är mycket intressant. Dessa två energikällor kompletterar varandra väl då de har olika produktionsmönster – både sett till dygnet och året. På så sätt kan du använda din solel på dagarna under sommarhalvåret och din vindel på natten samt under vinterhalvåret.

Skatterabatt för andelsägd el i sikte?

OX2 har arbetat mycket med att även andelsägd el bör få en skatterabatt. I regeringens budget anges det att regeringen ska undersöka möjligheterna att låta fler, såsom andelsägare att komma i åtnjutande av skattereduktionen. Detta är en mycket positiv signal och vi återkommer när vi vet mer.

Har du frågor?

Kontakta kundservice:
Tel 0771 818 700
Telefontid: måndag–fredag 9–16
E-post kundservice@ox2.com

 

Dela
× -