projekt

Perkiö

Projektområdet ligger i Bötoms kommun, Österbotten. Perkiös vindpark ligger öster om Mörtmarks by, på området för Hautamäki-Perkiönmäki. Inom Perkiös vindkraftsområde finns flera smala fastigheter och dess totalyta uppgår till ca 5,5 km2. Vindparksområdet består huvudsakligen av dränerad och brukad ekonomiskog. Den omgivande terrängen är flack. Inom projektområdet finns färdiga vägsträckningar och på projektområdets västra sida finns 220 kVs högspänningslinje. Det finns inga bostäder i närheten av vindkraftverken. De närmaste bostäderna finns i Mörtmark, ca 4 km väst om projektområdet.

OX2 planerar för byggnation av 9 vindkraftverk. Det har än så länge inte fattats något beslut avseende vindkraftverkens modell och storlek utan dessa fastställs senare i samband med investeringsbeslutet. Det handlar dock om stora vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 210 m (från marknivå till rotorns högsta punkt). Effekten på ett vindkraftverk uppgår till storleksklassen 2-3 MW.

Vid planering av vindparken och placering av vindkraftverken kommer OX2 att ta särskild hänsyn till närboende, projektområdets fauna och naturvärden samt övriga intressen i anslutning till markanvändningen. Projektområdets nuvarande vägstäckningar ska utnyttjas så långt som möjligt och vindkraftverken ska placeras i närheten av vägarna. Därmed minimeras behovet att bygga nya vägar inom området.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska bedöma om det är nödvändigt att tillämpa särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i projektet. Avsikten är att avge en delgeneralplan för vindkraft på projektområdet som ska ligga till grund för bygglov. Generalplansprocessen tar i allmänhet ett år. Före investeringsbeslutet mäts områdets vindförhållanden genom mastmätningar som tar ett år. Ovannämnda åtgärder genomförs efter det att majoriteten av markägare inom projektområdet har gått med på att arrendera marken för vindkraftsproduktion.

Antal vindkraftverk:
9 st
Totalhöjd:
max 210 m
Förväntad produktion:
ca 80 GWh/år

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -