Bioenergi

Bioenergi

Sedan 2012 verkar OX2 inom bioenergi. Över 20 års erfarenhet och kunskap från vindkraftsutbyggnad i kombination med en upparbetad kompetens inom bioenergi har bidragit till att OX2 snabbt etablerat sig på marknaden för bioenergi.

Mer förnybart i tanken
Sverige har en stor utmaning att minska beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn. Flera olika förnybara drivmedel kommer att behövas för att ersätta den mängd fossila bränslen som används idag. OX2, och många med oss, anser att det finns mer att göra och har valt att fokusera på transportsektorn och omställningen mot just förnybara drivmedel.

Från avfall till ren energi
OX2 utvecklar primärt projekt inom segmentet avfall till energi, eller Waste to Energy. Denna källa till bioenergi är den mest självklara utifrån ett samhälls- och miljöperspektiv. Vi ser även energigrödor som intressant råvara, men utmaningen där är att vi inte vill konkurrera ut matproduktion på de arealer där energigrödor växer och det måste tas i beaktande när man väljer denna form av bioenergiproduktion.

Anläggningar

Fjärrvärme
OX2 producerar grön fjärrvärme i vår fjärrvärmeanläggning som är belägen utanför Helsingborg. I produktionen används biogas från en närliggande deponi (soptipp) och säljs därefter vidare till hushåll i regionen.
Läs mer om fjärrvärmeanläggningen

Biogas
OX2 driver och utvecklar biogasanläggningar. Vi driver bland annat en av Sveriges största biogasanläggningar utanför Helsingborg. Anläggningen som ägs av NSR har en kapacitet om ca 80 GWh biogas samt 140-150 000 ton biogödsel per år. Vi ansvarar även för driften och utvecklingen av Sävsjö biogasanläggning, en medelstor svensk industriell biogasanläggning med en kapacitet om ca 40 GWh biogas samt 80-90 000 ton biogödsel per år.
Läs mer om vår biogasanläggning i Helsingborg
Läs mer om vår biogasanläggning i Sävsjö

Dela
× -