Bioenergi

Mer om bioenergi

EU-kommissionen har enats om ett långtgående åtgärdspaket för att bekämpa klimatförändringen och främja förnybar energi. Målet med detta »energi- och klimatpaket« är att inom EU minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent och att öka den förnybara energins andel av energikonsumtionen till 20 procent fram till år 2020.

För Sveriges del har målen satts högre, bland annat ska 49 procent av energikonsumtionen komma från förnybara källor år 2020 och andelen biodrivmedel i transportsektorn ska vara 10 procent. Arbetet för att öka användningen av bioenergi är en viktig del av strategin för att uppnå målen och en god naturresurshushållning.

Vad är bioenergi?
Bioenergi är Sveriges största energikälla. Den produceras från biobränslen som står för 34,3 procent av all energi som används i Sverige. Biobränslen kommer från skog, åkerbränsle, torv och avfall. Under 2013 var ca 131 TWh av de totalt 411 TWh som användes i Sverige biobränslen.

Användningsområden
Biobränslena används i huvudsak inom skogsindustrin, i fjärrvärmeverk, till elproduktion i biokraftverk och vid uppvärmning av bostäder. Vi ser även en ökad efterfrågan på alternativa drivmedel inom transportsektorn där biogas är ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen.

Bioenergi till värme
Ungefär 90 procent av dagens användning av biobränslen, torv och avfall används i

Sverige till uppvärmning. Trädbränslen är den förnybara energikälla som används mest. Även hushållsavfall och andra former av brännbara avfalls- och restprodukter används för uppvärmning. För uppvärmning av bostäder, har fjärrvärme blivit dominerande i Sverige.

El och bioenergi
Produktionen av el från biobränslen, torv och avfall ökar – en produktion som Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) kallar biokraft, för att skilja den från annan kraftproduktion. Det finns idag ca 200 produktionsanläggningar för biokraft i drift och ytterligare cirka 35 är under uppbyggnad eller planering. Den totala installerade effekten är drygt 4 300 MW.

Biodrivmedel
Samtidigt som den totala energianvändningen minskar i Sverige, ökar energianvändningen inom transportsektorn. Biodrivmedel utgör fortfarande en mycket liten del av energianvändningen inom transportsektorn, och även om användningen har ökat på senaste tiden finns mycket mer att göra.

Källor:
Energimyndigheten
Svebio

Dela
× -