projekt

Verhonkulma

Området för Verhonkulmas vindpark ligger i Egentliga Finlands landskap, på gränsen mellan kommunerna Marttila och Koski. Det planerade projektområdet ingår i vindkraftens etapplandskapsplan. Projektets delgeneralplanprocess inleddes hösten 2013. Under planeringsprocessen utreder man antalet vindkraftverk, deras platser och inverkan på närmiljön.

Terrängen vid Verhonkulmas vindpark är relativt flack, bergig ekonomiskog. Skogen är osammanhängande och består av skogsområden i olika åldrar omgivna av bl.a. åkermark. Dessutom omges projektområdet av jämnt utspridd, glest bebyggd lantbruksmiljö. Inom området finns även några enstaka byggnader som definierats som fritidshus. Närområdets tätaste byggnadsbestånd återfinns söder om objektet intill Tavastlands Oxväg och i Koskis centrum. 2 km nordost om den planerade vindparken ligger Hevonlinnas friluftsområde.

Det har planerats för 9 vindkraftverk i parken med en effekt på 2-3 MW, varmed vindkraftsprojektets totalkapacitet kommer att uppgå till 18-27 MW. Enligt ett beslut fattat av NTM-centralen i Egentliga Finland behöver man inte tillämpa ett separat MKB-förfarande. Nödvändiga miljöutredningar kommer att genomföras som en del av planeringsprocessen. Det planeras att vindparken nätansluts till befintlig elstation i Koski.

Enligt hittills genomförda utredningar lämpar sig Verhonkulmas område väl för vindkraftsetablering tack vare rätt vindförutsättningar och lämplig omgivande miljö. Dess inverkan på områdets invånare är rimlig eftersom de närmaste bostäderna ligger cirka 1 km från kraftverken. Projektområdet ligger omgivet av landskapsligt värdefulla områden men vindparkens närmaste omgivning är inte det.

Under våren, sommaren och hösten 2013 genomfördes inom projektområdet en kartering av flyttfåglar, flygekorre, häckande fågelarter, fladdermöss och natur. Resultaten beaktas under den detaljerade planeringsprocessen.

OX2 har hos Marttilas och Koski Tl:s kommuner lämnat in en begäran om en delgeneralplan för vindkraften på projektområdet. Före investeringsbeslutet mäts områdets vindförhållanden genom mastmätningar som tar ett år.

Videomontage av Verhonkulmas vindkraftsprojekt.

Tuulivoimalan määrä:
9 kpl
Kokonaiskorkeus:
n 200 m
Toteutettu tuotanto:
n 80 GWh/vuotta

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Teilen
× -