Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse finns i Lenhovda ca 4 km söder samt Åseda och Norrhult-Klavreström ca 5 km norr respektive nordväst om vindkraftsområdet.

Anläggningen är planerad att omfatta högst 26 vindkraftverk med en höjd om max 191 m från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 200 GWh (200 miljoner kWh) per år.

I november 2014 meddelade miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län tillstånd till en vindkraftsanläggning bestående av maximalt 26 turbiner i Karskruv. Tillståndet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö, som avslog överklagandet i april 2015. Tillståndet överklagades ånyo till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, som också avslog överklagandena om avvisning av ärendet, och tillståndet vann därmed laga kraft i december 2016. Nu pågår arbetet med koncessionsprövning för att kunna ansluta vindkraftparken till elnätet.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Uppvidinge
Antal vindkraftverk:
26
Max totalhöjd (m):
191
Beräknad årsproduktion (GWh):
200

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Share
× -