Vähäinen riski, hyvä tuotto

Tuulivoima ja energiasektori ovat tätä nykyä hyvin pääomaintensiivinen ala, joka houkuttelee vaativimpia investoijia. Alhainen riski ja hyvä tuotto ovat kaksi etua, jotka puoltavat tuulivoimaa monien muiden investointivaihtoehtojen sijaan.

Energia-alan yritykset ovat perinteisesti kuuluneet tuulivoiman eturivin investoijiin. Mutta sitä mukaa, kun tuulivoima on vakiintunut houkuttelevana investointialueena, myös erikoistuneiden investoijien kiinnostus on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana.

Kasvava trendi
Uusiutuvaa energiaa nettoasennettiin EU-maissa vuoden 2015 aikana 22,3 GW (kokonaisasennusmäärä 29 GW) ja tuulivoima on 15,5 prosentin osuudellaan nyt suurin uusiutuva energiamuoto. Asennettu tuulivoimakapasiteetti kasvoi vuoden 2015 aikana 11 GW, mikä vastaa 6,3 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden.

Vuonna 2015 tuulivoiman kehittämiseen investointiin 26,4 miljardia euroa, mikä on 40 % enemmän kuin vuonna 2014.

Viimeisimpien ennusteiden mukaan tavoite, että keskimäärin 20 prosenttia EU:n kokonaisenergiankulutuksesta katetaan uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä, näyttäisi toteutuvan. EU-maat ovat päässeet yksimielisyyteen uudesta ilmastotavoitteesta: vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuuden pitää olla vähintään 27 prosenttia unionin kokonaisenergiankulutuksesta. Bloombergin ennusteet menevät vielä pidemmälle. Niiden mukaan uusiutuvan energian osuus EU:ssa olisi 50-prosenttia vuonna 2030.

REIF-rahasto

Ralph Seraphim, Goodyields Capital

”Tuulivoimaan tehdyt investoinnit tuottavat ennakoitavaa kassavirtaa pitkällä aikavälillä. Juuri tätä institutionaaliset sijoittajat haluavat”, toteaa Goodyields Capitalilla salkunhoitajana toimiva Managing Partner Ralph Seraphim. Lue lisää

Näiden ennusteiden perusteella EU:ssa pitäisi rakentaa keskimäärin 40 GW uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa kapasiteettia joka vuosi vuoteen 2030 asti.

Edulliset sijoitukset
Tuulivoimatuotanto merkitsee alhaisempaa riskiä monille pohjoismaisille ja kansainvälisille toimijoille sekä parempaa tuottoa kuin vaihtoehtoiset kiinteistöihin, korkopapereihin ja pörssiin tehtävät sijoitukset. Sijoitusyhtiöt, energia- ja infrastruktuurirahastot, eläkerahastot sekä vakuutusyhtiöt tekevät suuren osan Pohjalan ja muun Euroopan tuulivoimainvestoinneista. Myös energiaintensiiviset, tuulivoimaan laajemmassa mittakaavassa panostavat teolliset toimijat osoittavat kiinnostusta alaan taloudellisista syistä.

Laaja kokemus
OX2:lla on laaja kokemus yhteistyöstä tämän kaltaisten investoijien kanssa, joiden avulla saavutetaan rahoituksellisesti ja juridisesti optimaalinen rakenne. Avainvalmiiden tuulivoimaloiden toimitus yhdessä niihin kuuluvan kaupallisen ja teknisen ylläpidon kanssa muodostavat usein keskeisen elementin OX2:n investoijien kanssa solmimissa sopimuksissa.

OX2:n hankesalkku
OX2 on tähän päivään mennessä rakentanut tuulivoimaa n. 900 MW edestä, mikä vastaa huomattavaa osaa Pohjolan laajamittaisesta maalle rakennetusta tuulivoimasta. Hankesalkkumme sisältää uusia tuulivoimalarakennelmia Ruotsissa ja Suomessa yli 2 000 MW edestä paikoilla, joissa tuuliolosuhteet ovat suotuisia. Yhteensä 10 miljardia SEK on investoitu hyvin tuloksin OX2:n kehittämiin tuulivoimahankkeisiin.

Useita eri omistajamalleja
Kokonaisiin tuulipuistoihin tähtäävän investoinnin lisäksi tarjoamme mahdollisuutta investoida myös yksittäisiin tuulivoimaloihin tai jaettuihin voimaloihin. Se sopii hyvin esimerkiksi investoijille, jotka haluavat hajottaa riskit ostamalla osakkuuksia useissa tuulivoimaloissa.

Lue lisää:
Sähkön suurkuluttajat

 

Jaa
× -