Tuuleeko maillasi? Vuokraa ne meille.

Tuulivoima saa lähivuosina yhä suuremman merkityksen energianhuollolle. Paikallisperspektiivistä nähtynä tuulivoima saattaa vastata merkittävästä osasta sähköntuotantoa. Tuulivoima on kustannustehokas, ja sen rakentaminen, käyttö ja huolto ovat yksinkertaista.

Koska tuulivoimaloiden eliniän odotetaan olevan korkeintaan 30 vuotta, maan vuokrausta on pidetty sopivimpana vaihtoehtona maan oston sijaan. Tuulivoimalaa ympäröivä maahan saattaa sopia hyvin maanviljelyyn, metsästykseen, metsänhoitoon, marjastukseen tai kalastukseen.

Miten kaikki toimii?
Tuulivoimalan rakentaminen sujuu nopeasti. Tuulimittaukset ja tarvittavien viranomaislupien saanti sen sijaan vie pitkän ajan. Prosessi käynnistyy useimmiten OX2:n ja maanomistajan allekirjoittamalla yksinkertaisemmalla maankäyttösopimuksella. Itse vuokrasopimus allekirjoitetaan myöhemmin, ja se on voimassa tuulivoimalan eliniän ajan. Vuokrakorvausta aletaan maksaa vasta, kun tuulivoimala on rakennettu ja antaa tuloja. Sopimus sisältää tiivistäen kolme porrasta:

1. OX2 saa alustavasti oikeuden tutkia alueen sopivuutta tuulivoimalalle. Tavallisesti se merkitsee sitä, että pystytämme tuulimittarin. Jos alueella tuulee riittävän paljon, ja muut välttämättömät edellytykset täyttyvät, sopimusta voidaan jatkaa ja käynnistää toinen vaihe.

2. Käyttöoikeussopimusaika vaihtelee kahdesta viiteen vuoteen hankkeen koosta riippuen. Sopimuksen seuraavassa vaiheessa hankimme tarpeelliset luvat, mikä muun muassa merkitsee lähiasukkaiden ja viranomaisten kanssa järjestettäviä yhteisneuvotteluja. Sen jälkeen haemme viranomaisilta toimintalupaa. Muutoin suunnittelu etenee maaperän, sähköverkon, rakennusolosuhteiden, lentoliikenteen, puolustusseikkojen ym. tarkemmilla ja täydentävillä tutkimuksilla. Hankkeen vihdoin saatua viranomaisten luvan OX2 on oikeutettu käynnistämään kolmannen vaiheen.

3. Vuokrasopimus sisältää tuulivoimalan rakentamisen ja itse käytön. Tämä vaihe tuo tuloja tuulivoimalan ja maan omistajille. OX2 maksaa tavallisesti vuokraa vuosittaisena korvauksena sen jälkeen, kun tuulivoimala on otettu käyttöön. Vuokra-aika on tavallisesti 30 vuotta. Vuokrasopimus rekisteröidään kiinteistörekisteriin.

Miten maan käyttöoikeuden luovuttaminen tuulivoimalle korvataan?
Maanomistaja saa tavallisesti vuosittaisen prosentuaalisen sähkötuotantoon ja tuulivoimalan tuloihin perustuvan korvauksen. Jälkikäteen kerran vuodessa maksettava korvaus vaihtelee riippuen tuulisuudesta ja korvaushinnasta. Korkea tuotanto ja hyvät tulot antavat maanomistajalle korkeamman korvauksen. Tapauksissa joissa tuulivoimala kattaa useita läheisiä kiinteistöjä, korvaus jaetaan kunkin kiinteistön pinta-alaosuuden mukaan.

Miten se vaikuttaa maaperään?
Nk. putkitornista koostuvan tuulivoimalan perustus saattaa olla n. 20 x 20 metrin kokoinen ja keskikohdastaan lähes kahden metrin paksuinen. Se koostuu raudoitetusta betonista ja valetaan paikalla kuoppaan. Jos maapinnan läheisyydessä on hyvää kalliota, on mahdollista sen sijaan käyttää kallioperustusta, joka vaatii hyvin vähän betonia ja ankkuroidaan kallioon tukivaijerein. Ristikkotornivoimalaa varten rakennetaan neljä betonianturaa, jotka kiinnitetään maahan kaivettuun betonialustaan.

Noin 4–6 metriä leveät kulkutiet rakennetaan tavallisten metsäautoteiden tapaan, jolloin ne katetaan 20–40 cm

sorakerroksella. Toivomme teiden saavan pysyä paikoillaan tuulivoimalan käytön ajan. Jokainen tuulivoimala tarvitsee myös n. 50×80 m suuren työpinnan, jossa tuulivoimalan osat voidaan purkaa ja jolle nosturi pystytetään. Tarvittavat pinta-alat riippuvat käytettävästä tuulivoimalatyypistä.

Sähköjohdot kaivetaan tavallisesti tienreunaan paikallisen verkkoyrityksen määräysten mukaisesti. Jokainen tuulivoimala tarvitsee pienehkön muuntajan, joka sijoitetaan torniin tai erilliseen läheiseen yksikköön. Suuremmat tuulivoimalat vaativat sen lisäksi suurempaa muuntajaa, jolloin suuremmasta pääjohdosta vedetään ilmajohto (tavallisesti 40–220 kV johto). Sähkötekniset tarpeet ratkaistaan ja toteutetaan yhdessä paikallisen verkkoyrityksen kanssa.

Muu ympäristövaikutus

Tuulivoimalan turbiinilavat ja koneisto aiheuttavat ääntä. Ruotsissa äänitaso ei saa ylittää 40 dB(A) asunnon läheisyydessä. Kyseinen arvo alitetaan n. 500 m päässä yksittäisestä suurehkosta laitteesta. Kolmen tai useamman voimalan ryhmä vaatii n. 700 – 1000 m etäisyyden. Se selvitetään huolellisesti lupahakemuksen yhteydessä.

Valoheijasteita vältetään käyttämällä tuulivoimaloita, joiden pinnat ja lavat ovat mattapintaisia. Auringonsäteiden osuessa pyöriviin roottorin siipiin syntyy varjoja. Vältämme ympäröivään asutukseen syntyviä häiriöitä sijoittamalla tuulivoimalat riittävän suurelle etäisyydelle lähikiinteistöistä. Yleensä vaaditaan samaa etäisyyttä kuin äänitason rajan kohdalla: n. 700 – 1000 m suurista tuulivoimalaryhmistä.

Uusien teiden rakentaminen, kuten myös muut tarvittavat työt sisältyvät hankkeeseen, ja ne suoritetaan yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa. Maanomistaja ratkaisee, rajoitetaanko lisääntynyttä liikennettä tiepuomeilla.

Tuulivoiman edellytykset
Jokaisella paikalla on omat edellytykseksensä tuulivoiman rakentamiselle. Tärkeimpänä edellytyksenä on hyvä tuulisuus, mutta myös muut tekijät kuten saavutettavuus, nykyinen tieverkosto ja sähköverkko, etäisyys asutukseen, suojeltavat luonnon- ja kulttuurialueet vaikuttavat suuresti. Ne ovat ratkaisevia sopivan tuulivoimalatyypin valinnalle sekä sen suunnittelulle. Useimpien tänään rakennettavien tuulivoimaloiden generaattoriteho on 2000 – 3000 kW välillä. Se merkitsee 100–140 m napakorkeutta ja 90–130 m roottoriläpimittaa. Nykyään on myös jopa 160 m napakorkeuteen yltäviä voimaloita.

Kuka voimaloita omistaa ja käyttää?
OX2 suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tuulivoimaloita. Niiden omistajana on useimmiten kolmas osapuoli esim. kunta tai kiinteistöyritys, mutta myös maanomistajille ja muille kiinnostuneille tarjotaan usein mahdollisuutta ostaa yhden tai useiden määrättyjen tuulivoimaloiden osakkuutta. Tuulivoimalan rahoituksen yhteydessä maan vuokrasopimus luovutetaan tulivoimalan omistavalle yritykselle. OX2 mahdollistaa myös maanomistajille ja yksityishenkilöille tuulivoiman osakkuuksien oston. Se on hyvä tapa ostaa ympäristöystävällistä sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

Käyttö ja ylläpito
Tuulivoimalaa huolletaan tavallisesti vuosineljänneksittäin tai puolivuosittain. Sillä välin huoltohenkilöstö käy voimalalla erilaisten käyttöhäiriöiden yhteydessä. Liikenne niissä yhteyksissä rajoittuu keveisiin ajoneuvoihin. Suuremmissa tuulipuistoissa käyttöhenkilöstö työskentelee jatkuvasti paikalla.

Onko kysymyksiä?
Ota yhteyttä info@ox2.com

Jaa
× -