Tuulivoima ja taloudellisuus

Tuulivoimaa pidetään tänään taloudellisesti houkuttelevimpana uusiutuvien energialajien joukossa. Useat tutkimukset osoittavat sen lisäksi, että uuden tuulivoiman kustannukset ovat ydinvoimaa alhaisemmat. Tuulivoima ei ydinvoimaan verrattuna tuota jätettä, josta tulevien sukupolvien pitää huolehtia.

Monien asiantuntijoiden mukaan maalle rakennettavan tuulivoiman kustannukset ovat tänään ydinvoimaan tehtäviä investointeja halvemmat. Brittiläinen Citigroup-pankki arvioi keväällä 2012, että Iso-Britanniaan rakennettava ydinvoima maksaa 2-3 kertaa enemmän kuin maalle rakennettu tuulivoima. Suomessa rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan kustannukset ovat myös nousseet voimakkaasti, ja monet ovat arvioineet lopullisen kilowattihinnan kohoavan 1kr/kWh (11,5c/kWh), mikä on suurin piirtein kaksinkertainen hinta maalle rakennettuun tuulivoimaan verrattuna. Tuulivoiman kustannukset ovat sen lisäksi ydinvoimaan verrattuna huomattavasti helpommin ennakoitavissa ja laskevat jatkuvasti. Kun OX2 esimerkiksi vihki Bliekevaren 18:sta 2MW:n tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston, ero alkuperäisen budjetin ja lopullisen hinnan välillä oli n. prosentti.

Tuuli
Tärkein edellytys tuulivoiman kilpailukyvylle on ehkä itsestään selvä, mutta sen painottaminen on kuitenkin tärkeää: Parhaat tuuliolot. Ruotsissa on paljon tuulisia paikkoja, mutta riittävän energian saanti vaatii 7 sekuntimetrin keskimääräistä tuulen voimakkuutta napakorkeudella. OX2 tekee tuulimittauksia vähintään 12 kuukauden aikana saadakseen oikean kuvan tuuliolosuhteista. Mittaukset koskevat sekä tuulen voimakkuutta että sen vaihtelua siten, ettei paikan turbulenssi saa olla liian suuri. Tuulta mitataan useimmiten tuulimastolla ja Sodar-mittalaitteistolla, ts. akustisella tutkalla.

Tuulivoimalatyypit
Tuulivoimalan tuotannon ratkaisee ennen kaikkea kaksi seikkaa. Ensimmäinen niistä on tornin korkeus. Mitä korkeammalle päästään, sitä enemmän tuulee. Monille paikoille kannattaa sen johdosta pystyttää tuulivoimala, jonka torni on korkeampi. Toinen seikka käsittää roottorin lapojen pituuden. Nimenomaan roottorin lavat vastaanottavat generaattoria pyörittävän tuulen, josta syntyy sähköä. Mitä laajemman alan roottorit kattavat (niin kutsuttu pyyhkäisypinta-ala), sitä enemmän energiaa tuulesta voidaan saada. Nykyiset turbiinit tuottavat tavallisesti 2600 – 3200 MWh/MW.

Tuulivoimalan teho on kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Uuden täysimittaisen tuulivoimalan teho on tänään 2 – 3 MW.

Etäisyys sähkö- ja tieverkkoon
Suunnittelija on ehkä löytänyt ihanteellisen paikan, mutta etäisyys sähkö- ja tieverkkoon on myös huomioitava. Mitä pitempi etäisyys löydetyn paikan ja sähköverkon välillä on, sitä kalliimmaksi verkkoliitäntä tulee. Koska turbiinit on kuljetettava suurilla kuorma-autoilla, raskaan kuormituksen kestävien teiden rakentaminen on usein välttämätöntä. Mitä pitemmät tiet, sitä suuremmat kustannukset.

Ylläpito ja huolto
Tuulivoimalan ollessa paikoillaan sitä on valvottava ja huollettava. Koko hankkeen talouteen vaikuttaa jokainen tunti, jona tuulivoimala ei tuota sähköä. OX2:lla on ylläpitosopimus n. 192 tuulivoimalan osalta. Tavoitteenamme on, että tuulivoimala tuottaisi sähköä 97 prosenttia ajasta. Käyttökustannukset ovat tavallisesti 15 – 20 äyriä/kWh.

Jaa
× -