Tuulivoima ja ympäristö

Jokaisen uuden tuulivoimalan valmistuttua verkkoon siirretään uutta puhdasta sähköä, joka mahdollistaa hiili- ja kaasuvoimaloiden tuottaman sähkön korvaamisen.

Suomen ja Ruotsin sähköverkko on yhdistetty muiden pohjoismaiden sekä Saksan, Baltian maiden ja Puolan kanssa, joiden sähköstä huomattava osa tulee edelleenkin fossiilituotannosta. 95 prosenttia Puolan nykyisestä sähköntuotannosta perustuu fossiilipolttoaineisiin ja Saksassa lähes 60 prosenttia. 3 MW tehoisen tuulivoimalan avulla hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 7 200 tonnilla vuodessa, mikä vastaa 3 000 auton keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä. Tuulivoiman avulla rikkidioksidipäästöt vähenevät 10, 8 tonnilla ja typpidioksidipäästöt lähes 9 tonnilla.

Ympäristövaikutukset elinkaariperspektiivistä
N. 6-8 kuukauden jälkeen tuulivoimala on täysin energianeutraali. Se merkitsee aikaa, joka kuluu siihen, että tuulivoimala tuottaa yhtä paljon energiaa kuin sen valmistus, kuljetus, ylläpito ja käytöstä poisto vaativat.

Tuulivoimaa rakennettaessa käytetään raaka-aineista eniten betonia ja terästä. Tavallinen perustus sisältää esim. lähes 800 m3 betonia ja 36 tonnia raudoitusta. OX2 on aktiivisella ympäristötyöllään edistänyt kehitystä vähemmän resursseja vaativaan suuntaan ja käyttää tänään pääasiallisesti kallioperustusta. Käyttämämme perustus vaatii n. 10 m3 betonia ja huomattavasti vähemmän raudoitusta kuin tavallinen perustus. Sen avulla tuulivoiman ympäristövaikutusta vähennetään jatkuvasti.

Tuulivoimalat ja linnusto
Lintujen törmäämisriski tuulivoimaloihin on vähäinen, mutta niitä sattuu. Tuulivoima-ala on tutkinut asiaa paljon eri tavoin vahinkojen vähentämiseksi ja valitsee huolella sijoituspaikan. Kuolleiden lintujen määrä on mitättömän pieni verrattaessa varsinkin lajeihin, jotka ovat vähentyneet ilmastomuutosten tai muun inhimillisen vaikutuksen ansiosta. Englantilaiset ornitologit puoltavat tuulivoimaa sen johdosta, että ilmastomuutokset sinänsä muodostavat suurimman uhan lajeille. Yhdysvalloissa on laskettu, että tuulivoima vastaa 0,01 prosenttia lintujen kuolemaan johtaneista törmäyksistä talojen, ajoneuvojen ja vastaavien kanssa. Ruotsin kissat tappavat vuosittain n. miljoona lintua, liikenne n. 6-7 miljoonaa, metsästäjät ampuvat satoja tuhansia, yli 500 000 törmää ikkunoihin ja n. 100 000 lintua kuolee rannikoilla öljypäästöjen johdosta. (Lähde: Sveriges Ornitologiska Förening)

Purku ja romuttaminen
Kun tuulivoimala 20 ˗ 25 vuoden jälkeen on palvellut loppuun, se puretaan ja myydään eteenpäin uuteen käyttöön tai romutukseen.

Yli 80 prosenttia tuulivoimalasta on mahdollista kierrättää ja valmistaa uusiksi tuotteiksi. Loppuosat, ennen kaikkea roottoreiden lavat menevät energiakierrätykseen, jossa ne muutetaan sähköksi ja kaukolämmöksi.

Tuulivoimalan sijaintipaikka maisemoidaan, ja parin vuoden kuluttua tuulivoimalasta ei näy jälkeäkään. Alla olevat kuvat ovat Gotlannista, Ruotsissa. Ensimmäinen kuva osoittaa, millaiselta paikka näyttää 6 kuukautta tuulivoimalan purkamisen jälkeen. Toinen kuva osoittaa, millaiselta paikka samassa tuulipuistossa näyttää vuotta myöhemmin. Kasvillisuus peittää täysin paikan, jolla perustus aiemmin seisoi.


Kuusi kuukautta maisemoinnin jälkeen (Foto: Anton Steen)

18 kuukautta maisemoinnin jälkeen (Foto: Göte Niklasson)

Turbiinien aiheuttamat äänet
Käytössä oleva tuulivoimala aiheuttaa roottorin pyöriessä aerodynaamisen ”suhahtavan” äänen. Lähin asutus sijaitsee tavallisesti vähintään 500 ˗ 1000 metriä tuulivoimalasta, minkä tuloksena äänitaso on korkeintaan 40 dB(A) tuulen voimakkuuden ollessa 8 m/s. Määrätyissä sääolosuhteissa suhahtava ääni saatetaan kuulla, mutta sisätiloissa ei useimmiten kuulu mitään. Tuulivoimala sijoitetaan myös siten, ettei se varjosta asuintaloja. Sijaintipaikka valitaan suurella kunnioituksella luonto-, kulttuuri- ja ulkoiluarvoja kohtaan. Rakentamista ennen tehdään aina huolellinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa melutaso selvitetään tarkkaan.

Jaa
× -