Lähiasukkaille

OX2 toimii sen puolesta, että lähiasukkaat, paikallispoliitikot ja yleisö tuntisivat turvallisuutta ja luottamusta tuulivoimaa kohtaan. Saamme usein kysymyksiä, jotka koskevat paikallista hyötyä, ympäristössä ja maisemassa tapahtuvia muutoksia, rakennusprosessin aiheuttamia häiriöitä sekä tuulivoimaloiden voimakasta ääntä.

Paikallinen hyöty
Useimmat lähiasukkaat suhtautuvat myönteisesti tuulivoimaloihin ennen kaikkea ympäristösyistä, mutta myös koska ne luovat työpaikkoja paikkakunnalle. OX2 soveltaa myös niin kutsuttua kylärahaa, jonka johdosta osa tuulivoiman tuotosta käytetään asianomaisen seudun myönteiseen kehitykseen tähtääviin paikallisiin hankkeisiin. Vastaanottajana saattaa olla esimerkiksi kylä-, pitäjä- tai kotiseutuyhdistys. Kylärahan käytöstä päätetään yhteisymmärryksessä asianomaisen seudun ja kunnan kanssa siten, että jalkautus tapahtuu mahdollisimman demokraattisesti ja antaa mahdollisimman myönteisen vaikutuksen. OX2 tarjoaa myös osakkuusmahdollisuutta.

Äänitaso
Det ljud som ett vindkraftverk kan åstadkomma är ett aerodynamiskt ”svischande” ljud som uppstår då rotorn snurrar. I marknivå invid vindkraftverket är ljudnivån ca 55 dB(A) vilket innebär att man kan konversera i normal samtalston under ett vindkraftverk i drift. Vid närmaste bostad är ljudnivån aldrig högre än 40 dB(A), vilket motsvarar ca 500-1000 meter beroende på hur terrängen ser ut. Det ger ett ljud som under vissa väderleksförhållanden kan jämföras med ett surrande kylskåp, men ofta hörs ingenting. Även i generellt tysta lantliga miljöer är ljudet från vinden ofta högre än det från turbinerna.
Katso Ruotsin Luonnonsuojeluviraston videota, joka käsittelee tulivoimaloiden ääntä.

Varjot
Nykyaikaisten roottorilavojen pinta eliminoi nykyisin heijasteita, ja hankesuunnittelu sisältää aina laskelmia siten, ettei tuulivoimalan sijainti aiheuta häiritseviä varjoja lähiympäristön asutukselle. Jos lähiasukkaat kuitenkin saavat häiritsevien varjojen aiheuttamia ongelmia, on mahdollista soveltaa nk. varjostuskatkaisua, minkä johdosta tuulivoimalat ohjelmoidaan pysäytettäviksi ajankohtina, jolloin asumuksille arvioidaan syntyvän häiritseviä varjoja.

Linnusto
Joskus linnut lentävät suoraan turbiineihin. Tuulivoima-ala on sen johdosta tehnyt erilaisia tutkimuksia vahinkojen vähentämiseksi. Esimerkkinä siitä on tuulivoimaloiden sopimaton sijainti. Kuolleiden lintujen määrä on mitättömän pieni verrattaessa varsinkin lajeihin, jotka ovat vähentyneet ilmastomuutosten tai muun inhimillisen vaikutuksen ansiosta. Yhdysvalloissa on laskettu, että tuulivoima vastaa 0,01 prosenttia lintujen kuolemaan johtaneista törmäyksistä talojen, ajoneuvojen ja vastaavien kanssa. Englantilaiset ornitologit puoltavat jopa tuulivoimaa sen johdosta, että ilmastomuutokset sinänsä muodostavat suurimman uhan lajeille.

Tuulivoiman rakennusprosessi
Huolellisten analyysien ja kenttätutkimusten jälkeen tehdään arvio siitä, soveltuuko alue tuulivoiman tuotannolle. Pystyäksemme tekemään välttämättömiä lisäselvityksiä alueen maanomistajien kanssa solmitaan käyttöoikeussopimus.  Sopimusten johdosta OX2 pystyy tutkimaan tuulivoiman edellytyksiä. Sen jälkeen tapahtuu seuraavaa:

1. Tuulimittaukset. Aluksi on tärkeintä varmistua alueen riittävästä tuulisuudesta. Mittaus tapahtuu asentamalla mittauslaitteet vähintään kuudeksi kuukaudeksi olemassa olevaan telemastoon tai pystyttämällä 60 – 120 m korkea tuulenmittausmasto rakennusalueelle. Maston pystyttäminen vaatii Ilmailuviraston ja joissakin tapauksissa puolustusvoimien hyväksyntää. Jotkut kunnat vaativat myös rakennuslupaa. Tuulimittaus saatetaan tehdä myös Sodar-mittarilla. Varustus sijoitetaan maaperälle, jossa se toimii kaikuluotaukseen perustuvana tutkana radioaaltojen sijaan.
2. Yksityiskohtainen suunnittelu. Jos mittaukset osoittavat, että tuuliolosuhteet vastaavat OX2:n kustannustehokkaalle tuulivoimalalle asettamia vaatimuksia, jatkamme työtä analysoimalla yksityiskohtaisesti tuulivoimarakennelman mahdollista muotoilua. Pyrimme muun muassa optimoimaan tuulivoimalan huomioimalla mm. energian tuotannon, suojeltavat luonnon- ja kulttuuriympäristöt, eläimistön ja kasviston sekä asuinympäristön.
3. Kun olemme saaneet konkreettisempia perusteita, on yleensä sopivaa lähettää kutsu ensimmäiseen tiedotustilaisuuteen. Kutsu tehdään paikallisilla ilmoituksilla tai kirjeitse OX2:n varaamaan lähialueella sijaitsevaan kokoustilaan.

Mikäli selvityksemme osoittavat hyviä edellytyksiä, Ilmailuviraston ja Puolustusvoimien pitää hyväksyä suunnitelma, joka tutkitaan lakien ja säännösten mukaan. Lupahakemusta ennen järjestetään yhteisneuvottelu asianomaisten viranomaisten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden kanssa, joilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeen ja tulevan hakemuksen johdosta. Hanketyön aikana on mahdollista milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin kysymysten johdosta.

Jaa
× -