Logotype

éolien en mer

Aurora

Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland, Suède

Stade
En cours de développ­ement
Emplacement
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
Date de demarrage
2030
Production
24 TWh
Capacité
5,5 GW

À propos du projet

Aurora - a wind farm that makes a difference

With its long coastline and good wind conditions, Sweden has favorable conditions for offshore wind power. Aurora in the Baltic Sea is OX2's largest wind farm project to date. The wind turbines are planned to be located offshore, approximately 20 kilometers from Gotland and 30 kilometers from Öland. When the wind farm's 370 turbines are in operation, they generate up to 24 terawatt hours. That is as much electricity as is used in 5 million Swedish homes in one year. Electricity that can be used both for real estate and business, but also for industries and the transport sector to get away from their dependence on fossil fuels.

In partnership with Ingka Investments

OX2 is developing Aurora together with Ingka Investments, part of the IKEA sphere, which is a partner in the project. The IKEA sphere is a long-term owner with high climate goals. They invest heavily in renewable energy production and today own over 2 GW of renewable production.

Read more about the project (in Swedish) on Swedish project page

Pour des informations complémentaires rendez-vous sur le site Suédois Suédois

Faits marquants

Faits marquants du projet

Technologie
éolien en mer
Stade
En cours de développ­ement
Emplacement
Baltic Sea, outside Öland and south of Gotland
éoliennes
upp till 370 stycken
hauteur
370 meter
Date de demarrage
2030
Production
24 TWh
Capacité
5,5 GW
undefined
SE4
Propriétaire
Ingka Investment 49%, OX2 51%

Den gröna omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att Europas beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Ecopelag för att utreda möjligheter till storskalig odling av blåmusslor vid den planerade havsbaserade vindparken Aurora mellan Gotland och Öland.

I samspel med naturen

OX2:s mål är att bidra till omställningen till ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekt­en. OX2 har tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Mest grundläggande för att skydda den biologiska mångfalden är att göra allt som går för att minimera påverkan. I projekt­ets tidigaste fas genomfördes en djupgående lokaliseringsutredning för att hitta en så optimal placering som möjligt sammanvägt alla olika värden och intressen. En avgörande faktor till varför projekt­området för Aurora sågs som intressant var de låga naturvärdena, här är bottnarna syrefattiga och förekomsten av marint liv är mycket begränsat.

OX2 tecknar avsiktsförklaring för storskalig odling av musslor vid vindpark utanför Gotland och Öland

Fåglar, tumlare och andra viktiga naturvärden i Östersjön

För att kunna göra en grundlig miljökonsekvensbeskrivning har OX2 genomfört ett stort antal undersökningar av naturvärden i området. Till vår hjälp har vi anlitat externa specialister och miljökonsultbolag inom respektive område. Vi har låtit utföra ett stort antal inventeringar, datainsamlingar och undersökningar av bland annat fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fiskar, växter- och djur som lever på havsbotten samt av bottenförhållanden med mera. Inventeringar av fågel och tumlare är särskilt omfattande och har gjorts under en treårsperiod för att säkra så tillförlitliga data som möjligt.

Läs mer om undersökningen  

Det inventeringsunderlag som har tagits fram ligger till grund för att kunna beskriva, och minimera, den påverkan som vindparken kan få på djurlivet i området. Särskilt avseende migrerande fåglar har studierna inneburit ny kunskap inom områden där det tidigare funnits begränsat med data för denna del av Östersjön. Undersökningarna visar bland annat att de huvudsakliga migrationsstråken över Östersjön överlappar endast i liten utsträckning med projektområdet för Aurora. För att minimera kollisionsrisken med vindkraftverken har OX2 åtagit sig att installera teknik för att kunna driftreglera vindkraftverken.

Vad gäller tumlare så är det främst undersöknings- eller anläggningsarbeten som kan ge negativ påverkan. Experter har därför beskrivit hur området används och vilka åtgärder som föreslås för att minimera påverkan. Detta har resulterat i att inga undersöknings- eller anläggningsarbeten får utföras i vissa områden under vissa tider på året.

Som en del av OX2s mål om biologisk mångfald kommer vi även avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön. 

Visualiseringar

Högupplösta foto- och animerade videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Pour en savoir plus

Informations générales
aurora@ox2.com

Contacts projet Aurora

Chef de projet
Lise Toll

+46 76 109 59 33
lise.toll@​ox2.com

Chef de projet Raccordement
Lina Nyberg

+46 70 559 01 71
lina.nyberg@​ox2.com