”Inför skattereduktion också till hushåll som äger andelar i sol- eller vindkraft.”

2015-01-08

Regeringen måste skyndsamt utreda hur också de som bor i lägenhet ska kunna stärka sin ställning på elmarknaden och bidra till energiomställningen, skriver företrädare för sju organisationer.

Den nya regeringen vill, liksom den tidigare, införa en skattereduktion för hushåll med egen småskalig förnybar elproduktion.

Det är bra. Problemet är att förslaget bara omfattar dem som kan sätta upp solceller på taket eller ett litet vindkraftverk på gården, och inte enskilda hushåll som bor i lägenhet.

Nu måste Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i ett blocköverskridande samarbete ge en skattereduktion också till hushåll som äger andelar i sol- eller vindkraft. Först då kan de som bor i lägenhet, på samma sätt som villaägare, bidra till den nödvändiga energiomställningen på ett rättvist sätt.

Ett första steg är att regeringen omgående låter utreda hur förslaget rent praktiskt kan genomföras, så att ett beslut kan fattas så snart som möjligt.

I Sverige äger mindre än 1 procent av hushållen sin egen elproduktion, merparten i form av andelsägd vindkraft.

I Danmark och Tyskland är andelen många gånger större, vilket har lett till ett starkt stöd för en fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen.

Det behövs en bred folklig förankring också i Sverige, men här har antalet hushåll som äger andelar i vindkraftverk inte ökat alls under de senaste åren. År 2009 var 10 procent av vindkraften andelsägd, och nu har denna andel minskat till 2–3 procent.

För ett år sedan kritiserade vi att den dåvarande regeringen missgynnade dem som bor i lägenhet genom att inte vilja ge ett skatteavdrag till dem som producerar sin egen förnybara el och äger andelar i vindkraft eller solkraft.

Socialdemokraterna hänvisade till, och instämde i, vår kritik i en motion i riksdagen.

Partiet konstaterade att förslaget från den dåvarande regeringen inte bara missgynnade dem som bor i lägenhet, utan också att det finns stora fördelar med att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk som placeras i ett bra vindläge, jämfört med om hushållen sätter upp egna och mindre vindkraftverk i sämre vindlägen.

Dessutom var förslaget inte teknikneutralt, eftersom det bara avsåg produktion i anslutning till den egna bostaden och inte då hushållen går samman och delar på anläggningar.

Socialdemokraterna var mycket tydliga:

”Även de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egenproducerad förnybar el.”

Trots detta valde den nya regeringen att i sin budgetproposition lägga fram alliansregeringens ursprungliga förslag om en avgränsad skattereduktion på 60 öre/kWh som i praktiken bara gäller dem som bor i villa eller på egen gård.

Men den nya regeringen skrev samtidigt:

”Regeringen kommer att undersöka möjligheterna att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen.”

Denna fråga borde kunna vara ett första steg på vägen mot en blocköverskridande energipolitisk uppgörelse, eftersom också Vänsterpartiet och 15 av Centerpartiets 22 riksdagsledamöter i en valenkät sagt att de stöder detta viktiga förslag.

Det nuvarande förslaget baseras på att produktionen ska ske i anslutning till den egna bostaden där elen används.

Därför verkar det finnas en motvilja bland tjänstemännen på finansdepartementet att utvidga skattereduktionen till att också omfatta andelsägande, där produktionen inte sker vid egna bostaden.

Detta är ologiskt om man verkligen vill åstadkomma en bred folklig förankring. Det vore enkelt att komplettera lagen om skatt på energi, och bevilja energiskattebefrielse (knappt 30 öre/kWh) för andelsägd förnybar elproduktion.

Regeringen måste nu skyndsamt utreda hur också de som bor i lägenhet ska kunna stärka sin ställning på elmarknaden och bidra till energiomställningen.

Ansvaret för utredningen bör ligga hos miljödepartementet och energiministern, så att förslaget inte bromsas av administrativa hinder.

Senast den 1 januari 2016 måste även andelsägare få rätt till en skattereduktion för den förnybara el de själva producerar.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningens Riksförbund

Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund

Tommy Johansson, ordförande Sala-Heby solelförening

Linda Burenius Magnusson, vd OX2:s vindkraftskooperativ

Johan Öhnell, ordförande Oberoende Elhandlare och Solkompaniet

Läs artikeln på Sydsvenska Dagbladets webbplats

Ladda ned promemoria från Linda Burenius Magnusson, OX2

Dela
× -