Finansiellt och hållbart

Det främsta vi på OX2 kan göra för miljön är att fortsätta utveckla vår affärsverksamhet.

Som en av Nordens främsta realisatörer av förnybar energi leder vi omställningen till en hållbar framtid genom att utveckla lönsamma projekt som ger avkastning till våra kunder och investerare. Över 12 miljarder SEK (1,2 miljarder euro) har hittills investerats i projekt framtagna av OX2.

Vår syn på hållbarhet
OX2 har en ambition att ligga i framkant när det gäller miljöarbete, både internt och externt. Hållbarhet är en ledstjärna, i det stora och det lilla.

Sedan början av 2010 är OX2 certifierade enligt den globala miljöstandarden ISO 14001. Det innebär att OX2 systematiskt utvärderar betydande miljöaspekter och arbetar mot tydliga och verifierbara miljömål. Vår miljöpolicy sammanfattas med tre nyckelord:

Helhetssynen är central för OX2 eftersom vi arbetar med värdekedjor och processer i våra verksamheter. Många aktörer är inblandade och därför blir kontakten med och kraven på våra leverantörer en högt prioriterad fråga processen igenom. Först när vi har optimerat varje led ur miljösynpunkt är vi nöjda.

Transparens innebär att vi erbjuder våra kunder och andra intressenter insyn i våra processer. Det innebär också att vi kräver motsvarande öppenhet från våra leverantörer. Vi vill vara öppna med hur vi tänker, vad vi gör och vilka problem vi ställs inför.

 

Självgranskning är det tredje nyckelordet. Givetvis följer OX2 aktuell miljölagstiftning och vi anser att en av de viktigaste kunskapskällorna till att minimera påfrestningar på miljön är att lägga tid och kraft på utvärderingar och ständiga förbättringar av våra projekt och anläggningar i drift. Erfarenheterna används sedan för kommande projekt, verksamhetsutveckling eller för att belysa problem och möjligheter som kan gälla för hela branschen. På så sätt hjälper OX2 till att inte bara ställa om mot förnybara energikällor, utan även till att hela branschen blir en förebild i miljötänkande.

OX2 implementerar denna policy i hela sin verksamhet genom att:

  • Arbeta med ett certifierat miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001
  • Regelbundet kommunicera policy, mål och föresatser i miljöarbetet till OX2:s intressenter.

Vi som arbetar inom OX2 är övertygade om att hela företaget genom att leva upp till denna policy stärker vår såväl som våra samarbetspartners konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Dela
× -