Förnybar energi – idag och imorgon

OX2 driver omställningen till en hållbar energisektor genom att utveckla, bygga, finansiera och förvalta främst vindkraftsanläggningar. Verksamheten omfattar dock fler förnybara energikällor.

Vår primära verksamhet är idag landbaserad storskalig vindkraft då låg produktionskostnad i kombination med stor volympotential skapar de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna för oss och våra investerare. Idag står OX2 för en betydande andel av den hittills uppförda storskaliga landbaserade vindkraften i Norden.

Under 2017 producerade vindkraften 17,6 TWh el och hade en installerad effekt på över 6 500 MW. Det utgör ca 13,5 procent av Sveriges totala elproduktion. Enligt SolarSuperStates Ranking 2017 har Sverige näst mest installerad vindkraft per invånare (652 Watt).

Förhållandena för vindkraftsutbyggnaden i Sverige bedöms vara goda i jämförelse med de flesta länderna i EU. De främsta anledningarna till detta är goda vindförhållanden, bra infrastruktur i form av väg, elnät och balanskraft samt en väl fungerande tillståndsprocess.

Vindkraft i Finland
Den totala installerade kapaciteten i Finland är blygsam och låg i förhållande till andra länder i Europa. I slutet av 2013 fanns det 209 vindkraftverk med en total kapacitet på 447 MW (257 MW 2012). Vindkraftsproduktionen var ca 777 GWh, vilket motsvarar 0,9 procent av Finlands elförbrukning.

Precis som de andra EU-länderna har Finland bestämt sig för att öka sin andel av förnybar energi. Målet till 2020 är 38 procent förnybar energi, varav 6 TWh vindkraft från ca 1 000 vindkraftverk. För att nå målet genomförde man våren 2011 ett feed-in-tarif system som garanterar vindkraftsproducenter ett lägstapris på 83,5 Euro per megwattimme under tolv års tid med en extra bonus om man hinner igång med sitt projekt innan 2015. Något som har satt fart på projektutvecklingen.

Nya projektområden
Parallellt har OX2 engagemang även inom andra förnybara teknologier och letar kontinuerligt efter realiserbara projekt och affärsmöjligheter som också bidrar till en långsiktigt hållbar energisektor. Bland annat inom områden som havsbaserad vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi.

Havsbaserad vindkraft
1997 etablerade OX2 Sveriges första havsbaserade park med fem stycken 550 kW vindkraftverk vid Bockstigen, Gotland. Havsbaserad vindkraft är en av de kraftkällor som förutspås växa mest och i takt med att tekniken och ekonomin i havsbaserad vindkraft utvecklas – turbiner på 8 MW är redan operativa utomlands – kan nya etableringar bli attraktiva inom en snar framtid. Inte minst i regioner där

möjligheten att bygga landbaserat är begränsad, till exempel Storbritannien med begränsad landyta och stor befolkning.

Solenergi
OX2 verkar för att så många som möjligt ska kunna bli självförsörjande på förnybar energi. Solenergi är därmed ett av de mest intressanta områdena och har efter vindkraft vuxit starkt som kraftkälla över hela världen, inte minst i Tyskland, Kina, Japan, Italien och USA. Även tunga oljenationer som t ex Saudiarabien börjar investera i solenergi. Kostnaden för att producera solenergi har minskat markant, även om det fortfarande är en bit kvar till vindkraftens lägre och mer attraktiva nivåer.

Solpaneler

Vill du köpa solceller?

OX2 erbjuder bra helhetslösningar för villa, fritidshus och brf.

Erbjudande solceller

Bioenergi
Bioenergi produceras från biobränslen, som kommer från skog, åkerbränslen, torv och avfall. OX2 arbetar aktivt för att hitta intressanta projekt som kan ersätta fossila bränslen. Genom att applicera den kunskap och erfarenhet som erhållits från vindkraftsutbyggnaden tillsammans med spetskompetens inom bioenergi, vill OX2 etablera sig som en kommersiell partner och projektrealisatör inom bioenergi. Tillväxten förväntas öka stadigt, inte minst inom transportsektorn, där nästan hela utmaningen kvarstår samtidigt som nya tekniker utvecklas som leder till nya möjligheter. OX2 producerar idag grön fjärrvärme i en fjärrvärmeanläggning samt driver och utvecklar en av Sveriges största biogasanläggningar.

Geoenergi
Geoenergi som förnybar kraftkälla kommersialiserades tidigt i Sverige. Idag har Sverige flest anläggningar per capita i världen på en marknad som bedöms fortsätta växa. Utvecklingen har gått mot mer storskaliga lagringssystem för värme och kyla. Enstar AB är en del av OX2-gruppen och har över 30 års samlad erfarenhet inom området med fokus på större och mer komplexa anläggningar.

Dela
× -