Polityka prywatności w e-mailach

Niniejsza polityka prywatności w e-mailach weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2021 r.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w korespondencji e-mail jest: OX2 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000773067, oraz spółki z grupy kapitałowej OX2, e-mail: warsaw@ox2.com (dalej: „Administrator“ lub „OX2“). Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu prowadzenia wzajemnej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną, a jeśli będzie potrzeba również w ramach wewnętrznych celów podmiotów z Grupy OX2, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f) RODO). W związku z zasadami tej formy komunikacji, Pani/Pana przetwarzane dane mogą być przekazywane przez nas podmiotom świadczącym usługi hostingu, poczty elektronicznej i wsparcia IT, a także gdy zajdzie taka niezbędna potrzeba podmiotom z nami współpracującymi w ramach podmiotów z Grupy OX2. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do prowadzenia między nami wymiany korespondencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Niektórzy z naszych usługodawców prowadzą jednak działalność poza UE/EOG — w takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane poza UE/EOG. W celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione, upewniamy się, że usługodawcy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe poza UE/EOG, wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia, np. w drodze zawarcia umów o przenoszeniu danych (obejmujących standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do prowadzenia korespondencji z OX2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w granicach określonych przez przepisy prawa z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w przypadku gdy przetwarzanie danych opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO. W razie pytań, prosimy o kontakt pod e-mail: warsaw@ox2.com