Hållbarhetsstyrning

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att företaget förvaltas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Styrelsen har delegerat det dagliga ansvaret för hållbarhetsfrågor till vd:n. Vårt hållbarhetsarbete styrs av uppförandekoden samt ett antal policyer.

Head of Sustainability samordnar arbetet, men det dagliga ansvaret för hållbarhetsfrågor delegeras till avdelningar och projekt inom organisationen. Det finns också en Health & Safety and Environmental Manager samt hållbarhetssamordnare på de olika marknaderna. Viktiga hållbarhetsfrågor integreras i projektledningsmodellen och relevanta hållbarhetsmål övervakas i varje projekt. 

Väsentlighetsanalys

Under 2022 genomförde vi en väsentlighetsanalys. Väsentlighetsanalysen är ett verktyg för att förstå vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för oss och våra intressenter. Hållbarhetsfrågorna övervakas också delvis genom deltagande i europeiska och nationella branschorganisationer. Vår första väsentlighetsanalys genomfördes 2018 och de flesta av de frågor som då ansågs vara väsentliga är fortfarande relevanta. Nya viktiga frågor som identifierades i årets väsentlighetsanalys var biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.

 1. Minskat klimatavtryck och minskade utsläpp till lands och till havs Vår kärnverksamhet som består i att utveckla och sälja storskaliga projekt för förnybar energi bidrar till att minska utsläppen. Men själva byggandet av en vind- eller solpark innebär en intrång i miljön. Utsläpp av koldioxid sker i produktionsfasen och under etableringen av parken.
 2. Arbetsmiljö OX2 arbetar systematiskt med att förbättra det fysiska och sociala välbefinnandet på arbetsplatsen och strävar efter hög närvaro och få långtidssjukskrivningar.
 3. Samhällsengagemang OX2 arbetar för att säkerställa samhällsengagemang och anpassning av projekten till lokala förhållanden. OX2 arbetar också för att bidra positivt till utvecklingen av det lokala området, vilket kan omfatta lokala arbetstillfällen, företagsutveckling eller ekonomiska bidrag.
 4. Icke-diskriminering OX2 strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där jämlikhet är viktigt.
 5. Antikorruption OX2 strävar efter att förebygga korruption och upprätthålla en nolltoleranspolicy för mutor, bedrägeri och förskingring.
 6. Ansvarsfull leverantörskedja OX2 strävar efter att uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i hela distributionskedjan och för dem som arbetar på OX2:s anläggningar och byggarbetsplatser. OX2 arbetar systematiskt för att identifiera och minimera risker för korruption, undermåliga arbetsförhållanden, kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöskador eller andra överträdelser.
 7. Biologisk mångfald På alla projektplatser arbetar OX2 för att undvika, minimera och återställa påverkan på naturen för att skapa en naturpositiv inverkan. OX2 strävar också efter att öka förståelsen för sambandet mellan förnybar energi och biologisk mångfald.
 8. Mångfald och jämlikhet OX2 vill ha medarbetare som speglar hela samhället, tillsammans med en inkluderande kultur som aktivt främjar lika möjligheter och mångfald.
 9. Konkurrensbegränsande beteende OX2 accepterar inga åtgärder som rör prissättning, samordning av anbud eller skapande av marknads­- eller produktionsbegränsningar.
 10. Resursanvändning och cirkularitet Vi arbetar för en högre nivå av cirkulär resursanvändning och fokuserar på återvinning av rotorblad och solcellspaneler. OX2 stöder branschorganisationer och initiativ för att uppnå en cirkulär ekonomi för alla material.
 11. Balans mellan arbete och privatliv OX2 strävar efter att skapa en sund balans mellan arbete och privatliv.
 12. Markanvändning OX2 strävar efter att använda mark effektivt och restriktivt vid etablering av sol- och vindparker.
 13. Utbildning OX2 vill vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet att växa, utveckla sin kompetens och utvidga sitt nätverk.
 14. Utsläpp av växthusgaser OX2 strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från projektplatser, affärsresor och kontorsförbrukning baserad på uppvärmning och elektricitet. OX2:s påverkan från koldioxidutsläpp avser företagets direkta utsläpp från kontoren (scope 1), indirekta utsläpp från köpt energi (scope 2) och andra indirekta utsläpp som uppstår i OX2:s värdekedja, till exempel affärsresor och inköp (scope 3).
 15. Avfallshantering OX2 strävar efter att minska och hantera avfallet under byggfasen. OX2 strävar också efter att minimera avfallet från kontorsarbete.
 16. Energiförbrukning OX2:s energianvändning avser företagets totala energiförbrukning och förbättring av energieffektiviteten på OX2:s kontor.