Logotype

Klimatavtryck

Att minska utsläppen av växthusgaser för att mildra klimatförändringarna är en av de främsta drivkrafterna för vår verksamhet. Genom att ersätta fossilbaserad energi med förnybar energi har OX2 och den förnybara energisektorn ett inneboende och tydligt klimathandavtryck, med andra ord en positiv påverkan på världen. Men ingen elproduktion är utan ett klimatavtryck. Vi anser att det är viktigt att fokusera på att minimera klimatavtrycket samtidigt som vi håller oss relevanta i en koldioxidsnål ekonomi och driver den stora omställningen.

Utsläpp 

Jämfört med många andra energikällor har vind- och solkraft en mycket liten negativ inverkan på miljön. Med ett vindkraftverk, som drivs av den energi som vinden genererar, undviker man utsläpp till mark, luft och vatten. Men att bygga en vindpark är inte klimatneutralt. Utsläpp från tillverkning, transport, vägbyggen och avverkning av skog påverkar klimatet. 

De koldioxidutsläpp som förekommer i samband med byggande, transport, drift och nedmontering av vindkraftverk betalas emellertid tillbaka efter mindre än ett års drift. De största utsläppen kommer från skogsavverkning och byggnation av vägar och uppställningsplatser. Vi har identifierat ett antal nyckelåtgärder för att minska utsläppen. Det handlar till exempel om att använda stenbrott i vindparkens närområde för att minska transporterna, att använda befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt, att fälla träd i så liten utsträckning som möjligt och att återplantera träd på de vägar som inte används. 

Vetenskapligt baserade mål 

OX2 har åtagit sig att minska absoluta utsläpp i scope 1 och 2 med 42% fram till 2030, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) som driver ambitiösa åtgärder mot klimatförändringar genom att möjliggöra att företag sätter vetenskapligt baserade mål för minskning av växthusgasutsläpp. Det finns en lista över företag som vidtar åtgärder på SBTi:s webbplats.

Läs vår miljöpolicy

Mål

  • Öka vårt klimathandavtryck genom ökad tillgång till förnybar energi
  • Minska vårt klimatavtryck i linje med Parisavtalet och 1.5°C ambitionen (validerat av  the Science Based Target initiative)