Logotype

Marknad och drivkrafter

OX2 är verksamt i Europa och Australien. I Europa finns vi i Sverige, Finland, Frankrike, Litauen, Polen, Italien, Rumänien, Grekland, Estland, Spanien, och Åland. Våra nuvarande kärnmarknader är Sverige, Finland och Polen, där vi har en stark marknads­position.

Den europeiska marknaden för förnybar energi

I alla delar av samhället pågår en utfasning av fossila bränslen och en elektrifiering av sektorer som transport och industri. Eftersom förnybar energi är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att generera fossilfri el finns det en snabbt växande efterfrågan på förnybara energikällor – och tillhörande teknologier – från industriella och finansiella investerare.

För att klara Parisavtalets temperaturökningsmål på högst 1,5 °C måste världen snabbt ställa om från fossila bränslen. Förnybar energi förväntas stå för 50 procent av all energi som förbrukas i EU år 2050.

Nya branscher växer också fram i kölvattnet av omställningen. Vi måste både förändra och utöka vår energiförsörjning.

Förnybar energi är en affärsidé

Tekniken har utvecklats så långt att förnybar energi är lönsam utan subventioner. Kostnaden för vindkraft har sjunkit med cirka 70 procent under de senaste tio åren och priset på solenergi har minskat med nästan 80 procent. Den tekniska utvecklingen fortsätter i snabb takt. Det innebär att också marknaden har förändrats.

Förnybara energikällor har blivit en attraktiv investering, särskilt för långsiktiga investerare som söker stabil avkastning. Stora industriföretag har också börjat investera i förnybar energi för att säkra tillgången på utsläppsfri el.

Omställningen drivs inte längre enbart av politik och policyer – förnybar energi är även affärsmässigt intressant.

Förnybara energikällor är idag det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att bygga upp ny elproduktion och vi ser ett stadigt ökat intresse från stora finansiella aktörer som söker långsiktiga investeringar med stabil avkastning och låg risk.