Hemberget

Den planerade vindparken Hemberget ligger på bergsryggen Hemberget och Fagerroskölen i Ljusdals kommun, ca 40 km sydväst om Ljusdal. Närmaste by är Lillskog som ligger ca 1,2 km öster om projektområdet. Området utgörs till största delen av skog, som nästan uteslutande är produktionsskog av tall och gran.


Projektet är utvecklat av Nordex Sverige AB. OX2 och Nordex har bildat ett gemensamt projektbolag för att tillsammans arbeta för att realisera projektet.


Vindparken kommer att bestå av maximalt 23 vindkraftverk med en totalhöjd om 210 meter (från mark till rotorns högsta punkt).


Under utveckling

Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

Hemberget

Den planerade vindparken Hemberget ligger på bergsryggen Hemberget och Fagerroskölen i Ljusdals kommun, ca 40 km sydväst om Ljusdal. Närmaste by är Lillskog som ligger ca 1,2 km öster om projektområdet. Området utgörs till största delen av skog, som nästan uteslutande är produktionsskog av tall och gran.


Projektet är utvecklat av Nordex Sverige AB. OX2 och Nordex har bildat ett gemensamt projektbolag för att tillsammans arbeta för att realisera projektet.


Vindparken kommer att bestå av maximalt 23 vindkraftverk med en totalhöjd om 210 meter (från mark till rotorns högsta punkt).


Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

Projektinformation

Kommun: Ljusdal
Antal vindkraftverk: max 23
Totalhöjd: 210 m
Förväntad årsproduktion: 407 GWh

Vad händer härnäst?

I maj 2019 avslog miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen Dalarnas län ansökan om tillstånd för vindparken. En stor anledning till att projektet fick avslag är att det finns en osäkerhet kring rättspraxis om skyddsavstånd till örnbon. Nordex och OX2 har valt att överklaga beslutet eftersom vi anser att vi har ett gediget inventeringsunderlag som visar att projektområdet håller tillräckliga skyddsavstånd till boplatser för örn. Vi anser även att projektområdet inte innehåller viktiga miljöer för kungsörn samt att det generellt är ett område där örnar mycket sällan rör sig.

Vid sidan av domstolsprocessen pågår arbete med att förbereda projektet för byggnation. Exempelvis sätts en kompletterande mätmast upp i projektområdet inför kommande finansiering och nätanslutningen till parken förbereds.

Samråd

Anläggningen av vindparken kräver tillfartsvägar, uppställningsytor, kranplatser samt logistikytor. Inom vindparken planeras en projekttäkt för utvinning av bergmaterial som ska försörja parken under byggnationen. På så sätt undviks onödiga transporter och upplag. Täktverksamheten innebär att ett tillstånd behöver sökas enligt miljöbalken. Mellan 19 oktober-16 november 2020 pågår ett samråd för planerad bergtäkt.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt nedan. Skriftliga synpunkter ska vara OX2 tillhanda senast 16 november 2020 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle. Skriftliga synpunkter
ställs till:
Maria Külen, miljökonsult. Structor Miljöpartner AB. Kungshagsvägen 3A, 611 35 Nyköping.
Mail: maria.kulen@structor.se
Märk brev och kuvert respektive e-post med »Samråd Hemberget OX2«.

Vad händer härnäst?

I maj 2019 avslog miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen Dalarnas län ansökan om tillstånd för vindparken. En stor anledning till att projektet fick avslag är att det finns en osäkerhet kring rättspraxis om skyddsavstånd till örnbon. Nordex och OX2 har valt att överklaga beslutet eftersom vi anser att vi har ett gediget inventeringsunderlag som visar att projektområdet håller tillräckliga skyddsavstånd till boplatser för örn. Vi anser även att projektområdet inte innehåller viktiga miljöer för kungsörn samt att det generellt är ett område där örnar mycket sällan rör sig.

Vid sidan av domstolsprocessen pågår arbete med att förbereda projektet för byggnation. Exempelvis sätts en kompletterande mätmast upp i projektområdet inför kommande finansiering och nätanslutningen till parken förbereds.

Samråd

Anläggningen av vindparken kräver tillfartsvägar, uppställningsytor, kranplatser samt logistikytor. Inom vindparken planeras en projekttäkt för utvinning av bergmaterial som ska försörja parken under byggnationen. På så sätt undviks onödiga transporter och upplag. Täktverksamheten innebär att ett tillstånd behöver sökas enligt miljöbalken. Mellan 19 oktober-16 november 2020 pågår ett samråd för planerad bergtäkt.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt nedan. Skriftliga synpunkter ska vara OX2 tillhanda senast 16 november 2020 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle. Skriftliga synpunkter
ställs till:
Maria Külen, miljökonsult. Structor Miljöpartner AB. Kungshagsvägen 3A, 611 35 Nyköping.
Mail: maria.kulen@structor.se
Märk brev och kuvert respektive e-post med »Samråd Hemberget OX2«.