Logotype

Havsbaserad vindkraft

Aurora

Östersjön, mellan Öland och Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Produktion
24 TWh

Om projekt­et

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon. Vindparken benämns Aurora efter morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin. Avståndet till Gotland och Öland är cirka 20 respektive 30 kilometer. Vindparken förväntas kunna generera ca 24 TWh, vilket motsvarar elanvändningen hos cirka fem miljoner hushåll. Genom Aurora kan vi minska utsläppen av koldioxid med över 14 miljoner ton per år, vilket kan jämföras med Sveriges totala utsläpp 2021 på cirka 48 miljoner ton. Projekt­ inom svensk ekonomisk zon behöver flertalet tillstånd för att realiseras. Fortsätt ner på sidan för att ta del av mer information om projekt­et.

Vad händer nu i projekt­et?

Under 2022 har tre tillståndsansökningar lämnats in för vindparken. Dessa är ansökan om Natura 2000-tillstånd till Länsstyrelsen Gotland, ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt ansökan om tillstånd enligt Kontinentalsockellagen (båda de senare till regeringen). Dessa ansökningar prövas nu hos respektive instans. Arbetet med nätanslutning av vindparken pågår och mer information kommer att finnas här inför att samrådet med berörda parter påbörjas.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, mellan Öland och Gotland
Antal turbiner
<370
Produktion
24 TWh

Varför havsbaserad vindkraft?

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft och biologisk mångfald

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekt­en. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Mest grundläggande för att skydda den biologiska mångfalden är att göra allt som går för att minimera påverkan. I projekt­ets tidigaste fas pågick en djupgående lokaliseringsutredning för att hitta en så optimal placering som möjligt sammanvägt alla olika värden och intressen. Projekt­området valdes på grund av de låga naturvärdena, här är bottnarna syrefattiga och förekomsten av marint liv är begränsat. 

Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har OX2 därefter haft ett stort fokus på att utföra ett omfattande utredningsarbete av naturvärden. Till vår hjälp har vi anlitat bland de främsta specialisterna i landet och välrenommerade miljökonsultbolag inom respektive område. Vi har utfört ett stort antal inventeringar, datainsamlingar och undersökningar av olika slag av bland annat fåglar, fladdermöss, marina däggdjur, fisk, bentiska livsmiljöer, bottenförhållandena med mera. Inventeringar av fågel och tumlare är särskilt omfattande och pågår fortfarande för att dataserier över tre år ska inhämtas. 

I den miljötillståndsansökan för Aurora som lämnades in under 2022 har OX2 föreslagit ett stort antal omfattande skyddsåtgärder för att ytterligare säkerställa att påverkan på den biologiska mångfalden minimeras. Som exempel kan nämnas driftreglering av vindkraftverken för att minimera kollisionsrisken, tidsrestriktioner när inga arbeten får utföras för att ej störa tumlare under deras känsligare perioder på året och mycket mer därtill. OX2 föreslår även ett villkor om att bolaget ska avsätta ett belopp om 30 miljoner kronor som ska användas för att vidta och främja åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden i Östersjön. 

Läs mer om OX2:s hållbarhets­arbete

Ansökningshandlingar

Ansökningarna samt MKB för Natura 2000 och SEZ hittar du under fliken Dokument längre upp på sidan.

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter på Öland och Gotland. Bilden till vänster visar fotomontage från Kårehamn på Öland.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
aurora@ox2.com

Projekt­kontakter för Aurora

Projekt­ledare
Gabriella Ludvigsson

+46734122806