Hälsingeskogen

Ovanåker, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ovanåker
Produktion
380-500 GWh

Om projektet

OX2 planerar en vindpark i Hälsingeskogen i Ovanåkers kommun i Gävleborgs län. Området har goda förutsättningar för vindkraft.

Hälsingeskogen omfattar 37 turbiner med en maxhöjd på 220 m från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas årligen bli i storleksordningen ca 380-500 GWh, vilket motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 72 000 hushåll per år, men beror på den slutliga layouten och turbinmodell.

Projektet har överklagats och nästa instans är mark- och miljööverdomstolen.

Projekttäkt

Anläggningen av vindparken kommer kräva tillfartsvägar, uppställningsytor, kranplatser samt logistikytor. Inom vindparken planeras en projekttäkt för att försörja parken med material under byggnationen. Möjligheten till en bergtäkt inom vindparkens verksamhetsområde gör att behovet av transporter minskar, jämfört med om material tas från täkter längre bort. Detta medför både mindre utsläpp av CO2, samt mindre störningar från transporter för boende i omkringliggande samhällen.

Under april/maj 2022 genomfördes samråd för den planerade projekttäkten med myndigheter, enskilda, allmänhet, föreningar och organisationer som kan antas bli berörda. Vi vill tacka alla som kommit med synpunkter under processen. Dessa synpunkter sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till miljökonsekvensbeskrivning (MKB). När ansökan lämnas till Miljöprövningsdelegationen kommer ansökan att kungöras och då finns det ytterligare tillfälle att lämna synpunkter.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ovanåker
Antal turbiner
37
Höjd
220 m
Produktion
380-500 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Hälsingeskogen

Projektledare
Jonathan Weck

+46 72 214 07 24
jonathan.weck@​ox2.com