OX2 Rödstahöjden

Låg risk, god avkastning

Vindkraft och energisektorn är idag en mycket kapitalintensiv bransch som attraherar de mest krävande investerarna. Låg risk och god avkastning är två fördelar som sätter vindkraft före många andra placeringsformer.

Traditionellt har energibolag varit de främsta investerarna i vindkraft. Men i takt med att vindkraften har etablerats som ett attraktivt investeringsområde har även intresset från specialiserade investerare ökat markant under de senaste åren.

Växande trend
Under 2015 nettoinstallerades 22,3 GW (av totalt 29 GW) förnybar energi i EU och vindkraften är nu det största förnybara energislaget med 15,5 procents andel. Den installerade effekten av vindkraft 2015 ökade med 11 GW motsvarande en tillväxt om 6,3 procent jämfört med föregående år.

2015 investerades 26,4 miljarder euro i vindkraftsutveckling – en ökning på 40 procent jämfört med 2014.

Målet om i genomsnitt 20 procent av total energikonsumtion från förnybara källor inom EU till 2020 ser enligt de senaste prognoserna ut att uppnås. EU-länderna har enats om nya klimatmål för 2030 där förnybar energi ska representera minst 27 procent av unionens totala energikonsumtion. Bloomberg går ännu längre i sina prognoser och förväntar sig en 50-procentig andel förnybart i EU 2030.

Så gjorde Allianz och Google

Allianz logo
Allianz vindkraftsinvestering ger el till Google

Givet dessa prognoser kommer i genomsnitt ca 40 GW förnybar kapacitet att behöva byggas i EU per år fram till 2030.

Fördelaktiga placeringar
För många nordiska och internationella aktörer innebär vindkraftsproduktion lägre risk och bättre avkastning än alternativa placeringar som fastigheter, räntepapper och börsen. Investmentbolag, energi- och infrastrukturfonder, pensionsfonder samtförsäkringsbolag står i dag för en omfattande del av vindkraftsinvesteringarna i Norden och resten av Europa. Även aktörer inom energikrävande industrier som satsar på vindkraft i större skala har primärt finansiella förtecken.

Omfattande erfarenhet
OX2 har en omfattande erfarenhet av att arbeta med dessa investerare för att uppnå en optimal finansiell och legal struktur. Leverans av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar med tillhörande kommersiell och teknisk förvaltning är oftast centrala element i OX2:s avtal med investerarna.

OX2:s projektportfölj
Fram till idag har OX2 uppfört ca
1 000 MW vindkraft, innefattande en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden. Vår projektportfölj omfattar nya vindkraftsetableringar i Sverige och Finland med gynnsamma vindförhållanden och effektkapacitet på över 2 000 MW. Sammanlagt har över 12 miljarder SEK investerats med gott resultat i vindkraftsprojekt utvecklade av OX2.

Fler ägandemodeller
Utöver att investera i hela vindparker finns det även möjlighet att investera i enstaka vindkraftverk, eller delade verk. Upplägget lämpar sig väl för till exempel investerare som vill sprida riskerna genom att bli delägare i flera vindkraftverk.

Läs mer om att investera i enstaka eller delade verk på sidorna för stora elförbrukare

Dela
× -