OX2 Rämsberget

Vindkraft, framtidens energi

Energisektorn är en av de största orsakerna till den globala miljöförstöringen. Med vindkraft kan vi vända utvecklingen genom att öka andelen förnybar energi.

Vindkraften är inte bara helt ren, utan även kostnadseffektiv. Oberoende studier från hela världen visar att nyinvesteringar ofta kostar mindre per kilowattimme jämfört med motsvarande satsningar på kärnkraft – som i vissa sammanhang också beskrivs som en koldioxidsnål och miljövänlig energikälla.

Stor utvecklingspotential

Den förnybara energin i världen växer snabbt och vinden är den kraftkälla som på kort eller medellång sikt har störst potential att bidra till ett fossilfritt samhälle. Globalt ökar investeringarna i vindkraft stadigt.

Sverige har bland de bästa vindförhållan- dena i världen, väl utbyggd vattenkraft (som fungerar som reglerkraft), och kärnkraften är gammal och behöver ersättas. Därmed finns en stor potential och goda förutsättningar för att bygga vindkraft.

100 procent förnybart till 2040

Den 10 juni 2016 lade Energikommissionen grunden för en hållbar modernisering av elsystemet i Sverige.

Energiöverenskommelsen innebär att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart energisystem 2040:

  • Elcertifikatsystemet för förnybar energi förlängs och utökas med ytterligare 18 TWh till 2030.
  • Effektskatten för kärnkraft försvinner från 2020, men får ett högre skadeståndsansvar. Fastighetsskatten för vattenkraft sänks till 0,5 procent.
  • Energieffektivisering ska sättas i fokus med ett nytt mål för perioden 2020-2030.
  • Regelförenklingar ska genomföras för att underlätta för småskalig produktion, vilket även omfattar energilager.

Läs mer på regeringens hemsida

Dela
× -