Från start till mål

Att bygga vindkraft är ett arbetskrävande projekt som fordrar teknisk kunskap, dialog och envishet. Dagen då torndelarna och rotorbladen kommer på plats har föregåtts av många timmars samtal, förhandlingar och vindmätningar. Tillståndsprocessen kan vara mycket tidskrävande. Här nedan kan du läsa om hur uppförande av vindkraft går till, från start till mål.

Vindmätningar och erfarenhet
Inledningsvis måste OX2 hitta platser där det blåser ordentligt. Det görs genom studier av tidigare projekt och genom att genomföra vindmätningar. Här har OX2:s projekteringsverksamhet en stor erfarenhetsbank eftersom vi började göra vindmätningar redan i mitten av 90-talet. I Sverige är det extra viktigt med vindmätningar på plats eftersom vårt land är så varierande, kuperat och skogigt. OX2 har gjort fler vindmätningar än någon annan vindkraftsprojektör i Sverige. För att vara helt säker på att en plats lämpar sig för vindkraft krävs minst 12 månader av vindmätningar.

Det bör i genomsnitt blåsa minst 6,5 meter per sekund för att det ska vara lönsamt att uppföra ett vindkraftverk. Vi på OX2 eftersträvar alltid minst 7 meter per sekund på en navhöjd om ca 80 meter över marken. Varenda tiondels meter per sekund har stor betydelse. En dubblerad vindhastighet ger inte dubbel energi utan åtta gånger så mycket!

Vindmätningar kan genomföras genom att ett instrument placeras i en befintlig telemast eller att en vindmätningsmast ställs i området. Om en mast ska uppföras måste luftfartsstyrelsen och i vissa fall försvarsmakten godkänna placeringen. I vissa kommuner krävs även bygglov. Vindmätning kan också ske genom sodar-system. Utrustningen placeras på marken och fungerar som en radar fast med ljudpulser istället för radiovågor.

Inte bara kusterna!
Tidigare byggdes vindkraftverk bara vid kusterna. Genom våra vindmätningar har nya intressanta platser kunnat upptäckas. Exempelvis har Norrlands inland och vissa delar av Svealand visat sig vara utmärkta platser för vindkraft.

Dialog och avtal
När ett område har visat sig vara lämpligt för vindkraft börjar en kartläggning av alla intressen som finns där. OX2 jobbar med de senaste GIS-systemen

(Geographical Information Systems) för att få fram information om det i området finns naturreservat, flygplatser, arkeologiska intressen och så vidare. Utifrån den här informationen börjar vi föra en dialog med de olika intressenterna. Sakta men säkert mejslas ett bruttoområde fram för var vindkraftverken kan placeras. Därefter tar vi kontakt med markägarna och kommer så småningom med avtalsförslag.

En pågående resa med de närboende
Under processens gång skickar vi ut brev med information till alla som bor i närområdet. OX2 bjuder också in till möten där vi informerar om vindkraft, hur processen kommer gå till och svarar på frågor. Vanligtvis är de närboende positivt inställda, främst av miljöskäl men också för att vindkraften skapar arbetstillfällen på orten. OX2 tillämpar också bygdepeng, vilket innebär att en del av vindkraftens avkastning går till lokala projekt som ortens invånare bestämmer själva över.

Läs broschyren (pdf) »Nya jobb och möjligheter. Om hur vindkraften kan bli en positiv kraft för lokalsamhället och regionen.«

Tillståndsprocessen engagerar många
I processen med att få alla nödvändiga tillstånd är vi i nära kontakt med kommunen och länsstyrelsen. Det handlar om en bygglovsprocess och miljöprövning. Den här processen kan bli mycket lång och dokumentationen kan bli flera hundra sidor. Ofta får vi ta in expertkunskap om hur fågellivet påverkas av vindkraft i ett område. Då gäller det att ha ögon och öron öppna och ta in flera oberoende studier. Ibland bidrar OX2 själva med forskning genom att till exempel bekosta olika projekt. Så här långt, innan tillståndsprocessen är klar, ska man också ha börjat titta på vilken sorts vindkraftverk som lämpar sig bäst för platsen och vindförhållandena. När tillståndsprocessen är avslutad »låser« man de slutgiltiga positionerna för vindkraftverken. Sedan kan vi äntligen börja uppförandet och vinden blir till el.

Dela
× -