Vindkraft och säkerhet

Till skillnad från icke förnybara energikällor skapar inte vindkraft något farligt avfall eller skadliga utsläpp under drifttiden. Det gör vindkraft till en säker och långsiktigt hållbar energilösning.

Mekaniska bromsar vid stormvindar
Ett vindkraftverk börjar producera el när det blåser omkring 4 m/s. Maximal produktion nås när det blåser ca 12–13m/s. Vindkraftverket producerar då på sin s k märkeffekt. Om vinden ökar ytterligare vinklas bladen något för att »spilla« vind och därmed skydda vindkraftverket och generatorn för stora belastningar. Vindkraftverket producerar maximalt upp till ca 25 m/s, alltså stormstyrka, då automatiska mekaniska bromsar stoppar vindkraftverket samtidigt som bladen vrids ur vinden.

Ett stillastående bromsat vindkraftverk är konstruerat för att klara vindhastigheter på ca 60 m/s. Den tekniska livslängden för ett modernt vindkraftverk är vanligen mellan 20 och 30 år.

Is på rotorbladen
Området kring ett vindkraftverk är fritt att besöka och tidigare aktiviteter som t ex jakt och bärplockning kan fortsätta som normalt. Under vintertid bör dock försiktighet tas vid temperaturer kring nollstrecket då risken för att is skall lossna från rotorbladen ökar.

Vindkraftverket stängs av automatiskt om is fastnar på rotorbladen, eftersom vindkraftverket känner av obalansen som isen orsakar.

Is på rotorbladen faller därför oftast rakt ned under vindkraftverket. Flera turbintillverkare arbetar också aktivt med olika typer av avisningssystem som förhindrar att is bildas på rotorbladen vilket därmed ökar säkerheten vintertid.

Det är ägaren av vindkraftverken som ansvarar för säkerheten och att varna för risker i vindkraftsområdet, vilket oftast sker med skyltar som uppmärksammar allmänheten att iaktta försiktighet vintertid.

Säkerhetsavstånd
I svensk lagstiftning finns inget generellt säkerhetsavstånd, eller avstånd till exempelvis byggnader, som gäller för var ett vindkraftverk får byggas. Det är den tillståndsgivande myndigheten (kommun eller länsstyrelse) som ansvarar för att bedöma behov av eventuellt säkerhetsavstånd, och om det finns anledning att göra en riskanalys.

Dela
× -