Vindkraft och miljö

För varje nytt vindkraftverk som byggs pumpas ny ren el in i systemet och möjliggör att man ersätter el från kol- och gaskraftverk.

Sveriges elnät är sammankopplat med övriga nordiska länder och även med Tyskland, Baltikum och Polen, vilka samtliga fortfarande har en betydande del fossil produktion i drift. Polen får idag över 95 procent av sin el från fossila bränslen och Tyskland närmare 60 procent. Ett vindkraftverk med en effekt om 3 MW bidrar till att man minskar koldioxidutsläppen med upp till 7 200 ton per år – samma minskning som 3 000 bilar i genomsnitt släpper ut per år. Vidare bidrar varje vindkraftverk till att man minskar svaveldioxidutsläppen med upp till 10,8 ton och kväveoxidutsläppen med upp till 9 ton.

Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
Ett vindkraftverk är helt energineutralt efter ca 6–8 månader. Det är alltså tiden som krävs för att vindkraftverket skall producera lika mycket energi som går åt att tillverka, transportera, underhålla och skrota vindkraftverket.

Betong och stål är två av de råvaror som används mest när man bygger vindkraft. Ett vanligt gravitationsfundament innehåller t.ex. upp till 800 m3 betong och 36 ton armering. OX2 har genom ett aktivt miljöarbete drivit på utvecklingen för resurssnålare lösningar och arbetar idag huvudsakligen med bergsfundament. En fundamentstyp som kräver ca 10 m3 betong och betydligt mindre armering än ett vanligt gravitationsfundament. På detta sätt minskar vindkraftens miljöpåverkan kontinuerligt.

Vindkraftverk och fåglar
Risken för att fåglar ska kollidera med vindkraftverk är liten men det händer att fåglar flyger in i vindkraftverk. Därför har vindkraftsbranschen på olika sätt bedrivit studier för att minimera skador, till exempel genom att vara noga med att inte placera dem olämpligt. Antalet döda fåglar är också försvinnande litet, i synnerhet i jämförelse med de arter som minskat på grund av klimatförändringar eller andra mänsklig påverkan. I England förespråkar ornitologer vindkraft eftersom klimatförändringarna i sig är det största hotet mot arterna. I USA har man räknat ut att av alla fåglar som dött på grund av kollision mot hus eller fordon och liknande, står vindkraften för 0,01 procent. Sveriges katter dödar årligen ca 10 miljoner fåglar, trafiken dödar ca 6–7 miljoner fåglar, hundratusentals skjuts av jägare, fler än 500 000 krockar med fönster och ca 100 000 fåglar dör p.g.a. oljeutsläpp runt kusterna. (källa: Sveriges Ornitologiska Förening)
Enligt en rapport från Naturvårdsverket (november 2011) så är vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss marginell. Rapporten grundar sig på 200 internationella studier.
Ladda ner Naturvårdsverkets rapport Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss pdf

Nedmontering och skrotning
När ett vindkraftverk är uttjänat efter 20-25 år monteras det ned och säljs vidare för ytterligare drift eller skrotning. Mer än 80

procent av vindkraftverket kan återvinnas och blir till nya produkter. Resterande delar, framförallt rotorbladen, energiåtervinns och blir till el och fjärrvärme.

Platsen där vindkraftverket har stått återställs och inom ett par år syns inga spår efter vindkraftverket. Nedan kan du se två bilder från Gotland. Den första bilden visar hur en plats ser ut 6 månader efter nedmontering av ett vindkraftverk. Den andra bilden visar hur en plats i samma vindkraftspark ser ut ytterligare ett år senare. Vegetationen täcker helt den plats där fundamentet tidigare legat.

6 månader efter återställande. Foto: Anton Steen

18 månader efter återställande. Foto: Göte Niklasson

Ljud från vindkraftverk
Vindkraftverk i drift åstadkommer ett aerodynamiskt »svischande« ljud när rotorn snurrar. Närmaste bostad ligger i regel minst 500–1 000 meter från vindkraftverket, vilket ger en ljudnivå på max 40 dB(A) vid 8 m/s. Utomhus kan det svischande ljudet uppfattas vid vissa väderleksförhållanden, men inomhus hörs oftast ingenting. Vindkraftverken placeras också så att inga skuggor kan falla på bostadshus. De placeras också med stor respekt för natur, kultur och friluftslivets intressen. En noggrann miljöprövning görs alltid innan med bullernivåer tydligt redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen.

Se video från Naturvårdsverket om ljud från vindkraftverk med den ledande ljudforskaren Eja Pedersen.

Dela
× -