projekt

Verhonkulma

Verhonkulman tuulivoimahanke sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Marttilan ja Kosken kuntien välisellä rajalla. Katso karttaa alla. Suunniteltu hankealue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaliiton kesäkuussa 2013 hyväksymään tuulivoima-vaihemaakuntakaavaan. Hankkeen osayleiskaavoitusprosessia ollaan aloittamassa syksyllä 2013. Kaavoitus-prosessissa selvitetään alueelle sijoittavien tuulivoimaloiden lukumäärä, paikat ja niiden vaikutukset lähiympäristöön.

Verhonkulman tuulipuistoalue on verrattain tasaista, kallioista talousmetsäaluetta. Alueen metsä on rikkonaista ja koostuu eri-ikäisistä metsä-alueista. Hankealue on osa alueellisesti suhteellisen laajaa metsäistä aluetta, jota ympäröi mm. peltoalueita. Lisäksi hankealueen ympärillä on tasaisesti levittäytynyt harvahko maatalousasutus. Alueella on myös joitakin yksittäisiä loma-asunnoiksi määriteltyjä rakennuksia. Lähialueen tihein rakennuskanta on kohteen eteläpuolella Hämeen Härkätien varressa ja Kosken keskustan alueella. Suunnitellun tuulipuiston koillispuolella noin 2 kilometrin päässä on Hevonlinnan ulkoilukeskus.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen huhtikuussa antaman päätöksen mukaan hankkeen ei tarvitse soveltaa erillistä YVA-menettelyä. Tarvittavat ympäristö-selvitykset tehdään osana kaavoitusprosessia. Tuulivoimahankkeen verkkoliitäntä on suunniteltu tehtäväksi Kosken kunnassa sijaitsevaan olemassa olevana sähköasemaan.

Tähän asti tehtyjen selvitysten perusteella Verhonkulman alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuiston toteutukseen. Voimaloiden vaikutus alueen asukkaille on kohtuullinen, koska lähimmät asunnot sijaitsevat noin 1km päässä tuulivoimaloista. Hankealue sijaitsee maisemallisesti arvokkaiden alueiden ympäröimänä, mutta tuulipuiston lähialue ei ole maisemallisesti arvokasta.

Kevään, kesän ja syksyn aikana hankealueille on tehty muuttolintu, liito-orava, pesimälinnusto, lepakko ja luontoselvityksiä, joiden tulokset huomioidaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa kaavoitusprosessin aikana.

Mitä seuraavaksi?
OX2 on jättänyt Marttilan ja Koski Tl kunnille pyynnön tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta hankealueelle. Kaavoitusprosessi vie yleensä noin vuoden. Ennen investointipäätöstä hankealueen tuuliolosuhteet mitataan vuoden kestävillä tuulimittauksilla, jotka toteutetaan mastomittauksena.

Videomontaasi Verhonkulman tuulivoimalahankkeesta.

Tuulivoimalan määrä:
9 kpl
Kokonaiskorkeus:
n 210 m
Toteutettu tuotanto:
n 80 GWh/vuotta

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -