Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Onshore wind power

Ånglarna

Falun, Sweden

Phase
Under development
Location
Falun
Production
315-355 GWh

About the project

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Onshore wind power
Phase
Under development
Location
Falun
Height
220 m
Plants
Max 18
Production
315-355 GWh

Projektets bidrag till lokalsamhället

Utöver ett tillskott på fossilfri elproduktion med sänkta elpriser som följd arbetar OX2 aktivt för att skapa mervärde för lokalsamhället. Vi undersöker bland annat möjligheterna till ett samarbete med lokala fibernätsleverantörer, där vi ser en potential att kunna påskynda och utöka utbyggnaden av bredbandsfiber till boende i området runt vindparken.

I oktober skickade OX2 ut en intresseförfrågan till ett antal boende i området för att undersöka hur anslutningsintresset ser ut. Svarsfrekvensen var tyvärr lägre än vi hoppats på, vi fick in 29 svar på 106 utskickade brev, varav ungefär hälften av svaranden föredrar ny mobilmast i området framför bredbandsfiber.

Om ett tillräckligt stort intresse för att ansluta till fibernätet saknas i bygden blir ett fiberutbyggnadsprojektet svårt att motivera och för OX2 är det viktigt att bidra med något som ger största möjliga värde för boende i området. Vi kommer därför nu titta vidare på möjligheten att sätta upp en ny mobilmast som skulle ge dubbelt värde för närboende genom att förbättra både mobiltäckning och internet.

Vindpark Ånglarna kommer även att kunna bidra med en årlig bygdepeng under hela vindkraftparkens livslängd, ett ekonomiskt tillskott som varje år kan sökas av föreningar verksamma i området.

Biologisk mångfald

Vid projekteringen arbetar OX2 alltid med att undvika och minimera inverkan på naturen genom lokalisering, detaljutformning och planering av byggaktiviteter. I våra projekt identifieras dessutom möjligheter för att restaurera naturmiljöer eller genomföra andra åtgärder med positiv påverkan på biologisk mångfald. Exempel på åtgärder som genomförts i tidigare projekt är veteranisering av tallar, återskapande av naturbetesmark, skapande nya vandringsvägar för fisk, samt skapande av nya livsmiljöer för till exempel insekter, lavar, mossor och svampar. Dessa åtgärder görs som frivilliga initiativ för biologisk mångfald och är inte kopplade till de krav miljöbalken ställer på denna typ av verksamhet.

Do you want to know more?

Project contacts for Ånglarna

Project manager
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com