Logotype

Rapportera synpunkter

Visselblåsarkanal

Vår kanal för visselblåsning riktar sig till anställda, konsulter, leverantörer och intressenter som har observerat misstänkt beteende eller handlingar som kan utgöra ett väsentligt brott mot lag eller OX2:s uppförandekod. Visselblåsningskanalen är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla kunders och allmänhetens förtroende.

Visselblåsningstjänsten kan användas för att varna oss om allvarliga risker för felaktigheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Därför kan din rapport röra ämnen såsom allvarliga olagliga handlingar som kan straffas med fängelse eller liknande missförhållanden, allvarliga överträdelser av OX2:s affärsetiska regler, beteenden som sannolikt kommer att orsaka fysisk skada eller skada på en person eller egendom. Läs mer om vilken typ av ärenden du kan använda visselblåsningskanalen för i vår Visselblåsningspolicy.

Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla meddelanden måste göras i god tro.

Läs mer om hanteringen av rapporter och vidare undersökning i vår Visselblåsningspolicy.

Visselblåsarkanal (engelska) 

Mekanism för klagomålshantering 

Mekanismen för klagomål riktar sig till individer, samhällen och företag som har åsikter eller farhågor angående våra projekt.

OX2 tar alla klagomål på allvar och strävar efter att snabbt bekräfta och lösa klagomål. Ett klagomål är ett formellt uttryck för missnöje som riktas till eller om OX2, relaterat till vår projektutveckling, byggnation, drift eller en av våra medarbetare.

Alla har rätt att lämna in ett klagomål och vi kommer att se till att alla klagomål vi får hanteras respektfullt, objektivt och effektivt.

Till formulär (engelska) 

Läs mer om hur vi hanterar klagomål. Din integritet är mycket viktig för oss, och din personliga information kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med vår integritetspolicy.