Logotype

Power-to-X

För att hantera fluktuationerna inom vind och sol behövs smarta energilagringslösningar. Detta är något som OX2 arbetar med avseende olika typer av e-bränslen, inte minst vätgaslösningar.

Fakta om energilagring 

Batterier och annan lagringsteknik stödjer transformationen av energisystemen på många olika nivåer. Det möjliggör integration av förnybar energi i elnätet, bidrar till försörjningstrygghet, skapar flexibilitet inom elnätet och bidrar till en effektiv integration av olika energislag, samt tillhandahåller flera tjänster till elnätet såsom frekvens- och spänningsreglering, utjämning av belastningstoppar, hantering av flaskhalsar och black start-tjänster.

Det växande investerarintresset för förnybar energi gäller även batteri- och annan lagringsteknik. Den globala energilagringskapaciteten förväntas öka med en årlig tillväxttakt på 31 procent fram till 2030 och nå en total installerad effekt om 741 GWh 2030.

Vätgas som energibärare

Väte är det vanligaste grundämnet på jorden och ingår i många kemiska föreningar. Vätgas H2, som utgörs av två väteatomer har under de senaste åren diskuterats som ett av framtidens förnybara bränslen. Fördelar med vätgas är bland annat dess höga energiinnehåll och renhet eftersom den endast producerar vattenånga som biprodukt vid förbränning. Den är också en viktig råvara för produktion av andra ämnen, som metanol och ammoniak.

Den första dokumenterade vattenelektrolysen (där vattnet spjälkas i sina beståndsdelar väte och syre) demonstrerades redan i slutet av 1700-talet.Problemet är att man i dagsläget använder fossila bränslen för att producera vätgas. Över 90 % av all producerad vätgas är så kallad grå vätgas. Det miljövänligaste sättet att producera vätgas är genom elektrolys av vatten med förnybar el, då talar man om grön vätgas.  De främsta utmaningarna vid produktion av grön vätgas är att minska på el- och utrustningskostnaderna, samt att kunna lagra vätgasen på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Under de senaste åren har det skett en omfattande satsning på utveckling av grön vätgasproduktion. Många företag har insett potentialen och OX2 är ett av dem. 

E-bränslen

Med e-bränslen (elektrobränslen) avses bränslen som produceras med förnybar el, exempelvis grön vätgas, e-metan, e-metanol och e-ammoniak. E-bränslen spelar en mycket viktig roll inom branscher som är svåra att elektrifiera, bland annat inom sjöfart och flyg.

E-metan framställs syntetiskt genom att grön vätgas kombineras med infångad biogen koldioxid tagen från industriella källor. När den är flytande är den helt utbytbar mot LNG (Liquid Natural Gas) och LBG (bio-LNG). Detta gör att e-metan redan idag kan användas som ett alternativ för att minska på koldioxidutsläppen inom såväl sjöfart som landtransporter. 

E-metanol produceras (som med e-metan) från grön vätgas och infångad biogen koldioxid tagen från industriella källor. Fördelar med metanol är att den är flytande i rumstemperatur vilket gör den lätt att lagra samt transportera. Den har ett högt oktantal och bryts lätt ned i naturen vilket medför små miljörisker vid eventuella läckage. Metanolens egenskaper har gjort den till ett attraktivt alternativt bränsle för sjöfarten, främst som e-bränsle. Det förutsätter att produktionstekniken vidareutvecklas och att företag ställer om sin verksamhet för att skapa en marknad.

E-ammoniak produceras från grön vätgas och infångad kväve taget från luften. Liksom metanol, har ammoniak ett högt oktantal och infrastruktur för distribution finns redan, detta gör att också ammoniaken har diskuterats som ett framtida e-bränsle. Forskning pågår för att kunna hitta säkra metoder för dess användning som e-bränsle.