Logotype

Energipark Möckelö

OX2 Åland planerar att uppföra en storskalig EnergiPark i Möckelö, Jomala, Åland, med tillhörande solpark och vätgasstation. Dessutom planeras Energiparken med starkt fokus på biologiskt mångfald, syresättning av närliggande vattendrag samt tillvaratagande av överskottsvärme genom nyttjande till fjärrvärmenätet runt Mariehamn.

Platsen är ett markområde väster om Medimar i Möckelö på 10,5 hektar markområde. Solparken beräknas bli upp till 10 MW och bestå av cirka 15 000 solpaneler. I anslutning till solparken planeras en fullskalig vätgasstation med 3 MW elektrolysör och en station för både personbilar och tung trafik, men även transport av vätgas till andra behov.

Solkraftsprojektet planeras byggas i samklang med naturen genom att ängsmark anläggs för biodling och fårbete, samt med en grundkonstruktion i trävirke för att binda koldioxid (CO2). Överskottssyret som produceras från vätgasproduktionen kommer att användas för att syresätta närliggande vattendrag, och studera hur det kan förbättra undervattens habitat för vattenlevande djur. Dessutom är målet att överskottsvärmen ska kunna nyttjas till fjärrvärmenätet och på så sätt minska oljeberoendet ytterligare.

Parken planeras även utrustas med storskalig batterilagring, som både ska kunna ge möjlighet till elbilsladdning (snabbladdning) men även en möjlig balansering av elnätet. Således två olika typer av lagring av energi i själva parken genom både vätgas- samt storskalig batterilagring. Ambitionen är att byggstart skall kunna ske inom 1-2 år.

EnergiPark Möckelö Pilot

Nu installerar vi en pilotanläggning för att utvärdera byggandet i trä och testar olika markberedningar.

Varför testar vi att bygga i trä? Jo, vi vill utvärdera och lära oss hur man bygger på ett så effektivt sätt som möjligt. I och med storleken på den färdiga EnergiParken, så är varje moment som optimeras en vinning både för naturen och tidsåtgången under byggtiden. Vi behöver optimera och effektivisera hela kedjan, från det att trädet fälls i skogen, när trädet sågas, stativen tillverkas och till sist monteras på plats i EnergiParken.

Genom att testa, så kan vi hitta (och hittar) problem som vi behöver vi hantera innan den fullskaliga installationen. Vi kan även fintrimma designen och på så vis minska spillet.

En annan viktig del i arbetet med piloten är att skapa en förståelse och kunskap om marken på projektområdet. I piloten används förtillverkade betongblock som fundament för stativen. För den fullskaliga parken har grundläggningsmetoden ännu inte bestämts, men det vi lär oss nu är en stor del i utvärderingen och planeringen av designen.

Vi vill också testa och se hur markarbetena påverkar naturen på området och vad vi skall tänka på för att fortsätta ha ett levande område med en hög biologisk mångfald. Därför har vi delat in projektområdet i 6 delar, där vi testar olika markberedningar. Vi frilägger underliggande jordmån, återfyller med färsk matjord, anlägger sandblotta, planterar bärbuskar och lämnar delar helt orörda. Allt för att se vad som fungerar och inte och hur ska vi tänka för att höja den biologiska mångfalden när projektet fortskrider.

Pilotanläggningen planeras stå klar senast i mitten av september. Runt pilotanläggningen finns en naturstig. Längs naturstigen finns det informationspunkter som berättar mer om solpaneler, konceptet EnergiPark, vätgas, markberedningarna och mycket mer. Under hösten kommer vi även komplettera med lite fler inslag, för att visa vad vi ser framför oss i den fullskaliga EnergiParken.

Varmt välkomna på promenad till Möckelö och bekanta er med OX2 och konceptet EnergiPark.

Se projektfilmen för EnergiPark Möckelö