Tuulepargi rajamise etapid

OX2 on kindel partner nii maaomanikule, omavalitsusele kui ka kohalikele elanikele kogu tuulepargi elukaare vältel. Tuulepargi arendamiseks ja ehituseks võib minna mitu aastat, kuid oleme seotud osapooltega otsekontaktis igas arendusetapis.

1. Sobiva asukoha eelvalik

Kaardistame tuulepargi rajamiseks võimalikud esialgsed sobivad asukohad, koostades olemasolevate andmete põhjal põhjaliku asukoha eelanalüüsi. Asukoha valikut mõjutavad mitmed tegurid: looduskaitselised ja riigikaitselased piirangud, maa kasutusotstarve vastavalt üldplaneeringule, tuuleolud, kaugus elumajadest, kaugus võimalikust elektrivõrguga liitumispunktist, aga ka olemasolev teedevõrk jne.

Kui analüüsi tulemusel leitakse tuuleenergia tootmiseks sobiv maa-ala, siis tehakse maaomanikele ettepanek alustada läbirääkimisi maa kasutamiseks. Seejärel esitatakse kohalikule omavalitsusele taotlus planeeringu koostamiseks.

2. Projekti planeerimine ja lubade taotlemine

Selles etapis täpsustatakse, kas ja millises ulatuses on eelhinnangu tulemusel välja valitud maa-alale võimalik tuuleparki rajada. Sobiva lahenduse leidmiseks arutatakse projekti visioon põhjalikult kõigi osapooltega läbi.

Selle etapiga kaasneb põhjalik planeerimine ja mitmesuguste lubade taotlemine, näiteks detailplaneeringu menetlus, projekteerimistingimuste taotlus, ehitusloa taotlus kohalikult omavalitsuselt ja elektrivõrgu liitumistaotlus võrguvaldajale.

Selles etapis lepitakse kokku tuulepargi suurus ja tuulikute paigutus ning valitakse välja, millise tootmisvõimsusega tuulegeneraatorid on selles piirkonnas kõige sobivamad ja kuidas neid kõige efektiivsemalt elektrivõrguga ühendada.

Projekti kavandades arvestatakse võimalikku mõju ümbruskonnale ja inimeste elukeskkonnale. Lisaks viiakse läbi vajalikud uuringud ja hinnatakse kavandatava tuulepargi mõju loodusele, et vältida ja ennetada olulist ebasoodsat mõju. Tänu oma pikaajalisele ja mitmekülgsele kogemusele oleme tuule- ja päikeseenergiaga seotud keskkonnaküsimustes valdkonna ühed suuremad eksperdid. Oma tegevuse keskkonnamõju vähendamiseks töötame välja ka leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid, nt metsa istutamine või loomadele toitumispaikade rajamine.

3. Investeerimine

Tuulepargi ehitamine on suure mahuga investeering. OX2 otsib enne ehitamisega alustamist tuulepargi projektile investori, kellele valmiv projekt kuulub. Seejuures on OX2 jätkuvalt peamine kontakt nii maaomanike, omavalitsuse kui ka kohalike elanike jaoks kogu tuulepargi elukaare vältel.

4. Ehitus

Tuulepargi ehitus kestab sõltuvalt projektist keskmiselt 1–2 aastat. Esmalt ehitatakse vajalikud teed ja ehitusplatsid ning rajatakse tuulegeneraatori jaoks vundament, seejärel püstitatakse tuulik.

5. Elektri tootmise algus

Kui tuulepark on valmis ehitatud ja süsteemid testitud, alustatakse elektri tootmisega. Tuulegeneraatoreid ja nendega seotud infrastruktuuri jälgitakse ööpäev ringi, et tagada sujuv ja efektiivne töö. Tuulepark töötab ligikaudu 35 aastat.

6. Tuulepargi tegevuse lõpp

Kui tuulepark jõuab oma elutsükli lõppu, siis tuulepargi omanik demonteerib tuulikud ja taastab maa-ala. Piirkonda rajatud teed jäävad maaomanikele edasiseks kasutamiseks. Senine praktika on näidanud, et väljaehitatud infrastruktuuriga maa-alad on atraktiivsed arendusalad ka uute tööstus- ja energeetikaprojektide jaoks.