Logotype

Solenergi

EnergyPark Åland

Jomala och Hammarland, Åland

Fas
Planeringsfas
Plats
Jomala och Hammarland
Område
50 + 13,3 Ha
Kapacitet
15 + 10 MW

Om projektet

OX2 Åland utvecklar konceptet vi kallar EnergiPark Åland,  där innovativa teknologier kombineras för att tillverka och lagra grön energi. EnergiParkerna består av en solpark och vätgasstation, med målet att producera och lagra grön energi. Vi fokuserar på att generera elektricitet från solpaneler och jobbar samtidigt för att främja biologisk mångfald genom våra val av design och metoder. Denna hållbara energilösning kan antingen matas ut till det åländska stamnätet eller användas av vätgasdrivna fordon som kan tanka inom EnergiParken. På denna sida kan du lära dig mer om projektets detaljer. Du kan även utforska teknologierna som OX2 använder för att bidra till en grönare värd under sidorna Teknologier.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Jomala och Hammarland
Område
50 + 13,3 Ha
Kapacitet
15 + 10 MW

Möckelö

OX2 Åland planerar att uppföra en storskalig EnergiPark i Möckelö, Jomala, Åland, inklusive solpark och vätgasstation. Projektet fokuserar på biologisk mångfald, syresättning av närliggande vattendrag och återvinning av överskottsvärme till fjärrvärmenätet runt Mariehamn.

Platsen omfattar ett markområde på 13,3 hektar väster om Medimar i Möckelö. Solparken, med en kapacitet på upp till 10 MW, kommer att bestå av cirka 15 000 solpaneler. I anslutning till solparken planeras en vätgasstation med en 3 MW elektrolysör och en tankstation för både personbilar och tung trafik samt transport av vätgas för andra behov.

Projektet kommer att integreras med naturen genom att anlägga ängsmark för biodling och fårbete, samt använda träkonstruktioner för att binda koldioxid (CO2). Överskottssyret från vätgasproduktionen ska syresätta närliggande vattendrag och förbättra undervattenshabitaten. Målet är också att överskottsvärmen ska användas i fjärrvärmenätet för att minska oljeberoendet.

EnergiParken kommer även att ha storskalig batterilagring för elbilsladdning och balansering av elnätet, vilket innebär två typer av energilagring: vätgas- och batterilagring.

Status 

En ändring av delgeneralplanen för området pågår i Jomala kommun och väntas färdigställas under 2024. Nästa steg är detaljplanering baserat på delgeneralplanen, vilken förväntas antas 2025. Därefter fortskrider projektet med tillståndsansökningar för vätgasproduktionen och bygglov för solparken.

Ambitionen är att byggstart ska kunna ske under 2025.

Hellesby

EnergyPark Hellesby består av både solpark, batterilagring och vätgasproduktion. Till skillnad från vad som planeras på Möckelö inriktar vi oss främst till industrin i Hellesby. 

Området som planeras är söder och norr om Hellesby Gård i Hammarlands kommun, och består av ca. 50 ha mark. Marken är till största del kalhygge på sandmark som idag inte används till något specifikt ändamål. Området är även nära en av Kraftnät Ålands elstationer vilket underlättar anslutningen.  

I Hellesby finns det ingen gällande områdesplanering. OX2, tillsammans med fastighetsägarna, utarbetar en detaljplan för att möjliggöra uppförandet av solparken och vätgasanläggningen, men även för att möjliggöra vidare exploatering av det befintliga industriområdet. Planläggningen har som målsättningar att möjliggöra etableringen av ett grönt energikluster som tar tillvara på dels vätgasen men även restprodukterna från produktionen, i form av syre och värme från produktionen. Exempel på potentiella industrier är storskalig växthusodling, landbaserad fiskodling och förgrodd av makroalger, för att nämna några. 

Status 

OX2 överlämnade ett utkast för detaljplan till Hammarlands kommun i början av april 2024. Detaljplaneringen förväntas antas under 2024, varefter projektet fortskrider med tillståndsansökningar för vätgasproduktionen och bygglov för solparken. 

Ambitionen är att byggstart skall kunna ske under 2025. 

Möckelö pilot

Vi har installerat en pilotanläggning för att utvärdera byggandet i trä och testar olika markberedningar  Möckelöområdet. 

Varför testar vi att bygga i trä? Jo, vi vill utvärdera och lära oss hur man bygger på ett så effektivt sätt som möjligt. I och med storleken på den färdiga EnergiParken, så är varje moment som optimeras en vinning både för naturen och tidsåtgången under byggtiden. Vi behöver optimera och effektivisera hela kedjan, från det att trädet fälls i skogen, trädet sågas, stativen tillverkas och till sist monteras på plats i EnergiParken. 

Genom att testa, så kan vi hitta, och hittar, problem som vi behöver hantera innan den fullskaliga installationen inleds. Vi kan även fintrimma designen och på så vis minska spillet. 

En annan viktig del i arbetet med piloten är att skapa en förståelse och kunskap om marken på projektområdet. I piloten används förtillverkade betongblock som fundament för stativen. För den fullskaliga parken har grundläggningsmetoden ännu inte bestämts, men det vi lär oss nu är en stor del i utvärderingen och planeringen av designen. 

Vi vill också testa och se hur markarbetena påverkar naturen på området och vad vi skall tänka på för att fortsätta ha ett levande område med en hög biologisk mångfald. Därför har vi delat in pilotområdet i 6 delar, där vi testar olika markberedningar. Vi frilägger underliggande jordmån, återfyller med färsk matjord, anlägger sandblotta, planterar bärbuskar och lämnar delar helt orörda. Allt för att se vad som fungerar och inte och hur ska vi tänka för att höja den biologiska mångfalden när projektet fortskrider. 

Runt pilotanläggningen finns en naturstig. Längs naturstigen finns det informationspunkter som berättar mer om solpaneler, konceptet EnergiPark, vätgas, markberedningarna och mycket mer.  

Varmt välkomna på promenad till Möckelö och bekanta er med OX2 och konceptet EnergiPark. 

Vill du veta mer?

Projektkontakter för EnergyPark Åland

Projektledare
Kenneth Rosenberg-Brunila

+358 40 84 60 634
kenneth.rosenberg.brunila@​ox2.com