Logotype

Landbaserad vindkraft

Ånglarna

Falun, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Falun
Produktion
315-355 GWh

Om projekt­et

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.

Anläggningen kommer att bestå av maximalt 18 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projekt­området. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.

Vad händer i projekt­et?

Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten och i slutet av februari 2023 vann beslutet laga kraft. Under 2023 kommer projekt­et att realiseras och förberedas för byggnation. Byggstart planeras preliminärt i början av 2024.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Falun
Höjd
220 m
Kraftverk
Max 18
Produktion
315-355 GWh

Projekt­ets bidrag till lokalsamhället

Utöver ett tillskott på fossilfri elproduktion med sänkta elpriser som följd arbetar OX2 aktivt för att skapa mervärde för lokalsamhället. Vi undersöker bland annat möjligheterna till ett samarbete med lokala fibernätsleverantörer, där vi ser en potential att kunna påskynda och utöka utbyggnaden av bredbandsfiber till boende i området runt vindparken.

I oktober skickade OX2 ut en intresseförfrågan till ett antal boende i området för att undersöka hur anslutningsintresset ser ut. Svarsfrekvensen var tyvärr lägre än vi hoppats på, vi fick in 29 svar på 106 utskickade brev, varav ungefär hälften av svaranden föredrar ny mobilmast i området framför bredbandsfiber.

Om ett tillräckligt stort intresse för att ansluta till fibernätet saknas i bygden blir ett fiberutbyggnadsprojekt­et svårt att motivera och för OX2 är det viktigt att bidra med något som ger största möjliga värde för boende i området. Vi kommer därför nu titta vidare på möjligheten att sätta upp en ny mobilmast som skulle ge dubbelt värde för närboende genom att förbättra både mobiltäckning och internet.

Vindpark Ånglarna kommer även att kunna bidra med en årlig bygdepeng under hela vindkraftparkens livslängd, ett ekonomiskt tillskott som varje år kan sökas av föreningar verksamma i området.

Biologisk mångfald

Vid projekt­eringen arbetar OX2 alltid med att undvika och minimera inverkan på naturen genom lokalisering, detaljutformning och planering av byggaktiviteter. I våra projekt­ identifieras dessutom möjligheter för att restaurera naturmiljöer eller genomföra andra åtgärder med positiv påverkan på biologisk mångfald. Exempel på åtgärder som genomförts i tidigare projekt­ är veteranisering av tallar, återskapande av naturbetesmark, skapande nya vandringsvägar för fisk, samt skapande av nya livsmiljöer för till exempel insekter, lavar, mossor och svampar. Dessa åtgärder görs som frivilliga initiativ för biologisk mångfald och är inte kopplade till de krav miljöbalken ställer på denna typ av verksamhet.

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Ånglarna

Projekt­ledare
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com