Logotype

Främjande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Återskapande av betesmarker i Karskruv

En av de mest betydelsefulla insatserna i Karskruv har varit återskapandet av en förlorad betesmark. Den 2.3 hektar stora marken, tidigare överväxt av granar, har återställts för att kunna utveckla sin tidigare flora och fauna. Genom att återinföra betesmarken har vindparken skapat en gynnsam miljö för en rad växt- och djurarter som är beroende av detta habitat. Med arter som prästkrage, blåklocka och gullviva får betesmarken återigen möjlighet att blomstra, vilket gynnar insekter och fåglar som är beroende av dem för sin överlevnad.

 

Förbättringar i Marhult

Även i Marhult har åtgärder vidtagits för att främja den biologiska mångfalden. Detta inkluderar borttagning av vandringshinder vid två vattenpassager, vilket möjliggör fri passage för vattenlevande organismer och bidrar till att återställa vandringsvägar för fisk och andra arter. Dessutom har arbete utförts för att förebygga spridningen av invasiva arter under byggnationsfasen, vilket hjälper till att bevara den naturliga balansen i området.

 

Insådd av ängsblommor

En av de mest framträdande åtgärderna för att främja biologisk mångfald har varit insådd av ängsblommor. Genom att använda en speciellt anpassad fröblandning och samarbeta med Länsstyrelsen har vindparkerna skapat blomstrande miljöer som gynnar en mängd olika växt- och djurarter. Dessa ängsblommor är inte bara vackra att se på utan utgör också viktiga livsmiljöer för många hotade arter.

 

Skapande av sandbäddar och vindskydd

Utöver insådd av ängsblommor har vindparkerna också arbetat med att skapa sandbäddar i solbelysta lägen, vilket utgör viktiga livsmiljöer för insekter och andra arter. Dessutom har vindskydd och grillplats installerats för att öka de sociala värdena i området och ge besökare möjlighet att njuta av den omgivande naturen.

 

--

Genom engagemang för hållbarhet och bevarande av biologisk mångfald har Karskruv och Marhult vindparker visat vägen för hur ekonomiska verksamheter kan samexistera med och till och med gynna den naturliga miljön. Insatserna för att återskapa och skydda värdefulla naturområden har utförts som ett samarbete mellan OX2, markägaren Sveaskog, vindparkens ägare Orrön Energy och en lokal lantbrukare. Samarbetet för att gynna biologisk mångfald i vindparkerna är ett inspirerande exempel på hur organisationer kan samarbeta för att skapa en mer hållbar framtid.