Logotype

Marknads­översikt

Elenergianvändningen i Sverige förväntas öka kraftigt den närmaste tioårsperioden. Regeringens ambition är att 100 procent av elförsörjningen ska vara fossilfri år 2040.

Den nuvarande energimixen i Sverige domineras av vattenkraft och kärnkraft som tillsammans genererade 74 procent av den totala elproduktionen på 169 TWh under 2021 enligt Energimyndigheten. Vindkraft svarar idag för 17 procent av den totala elproduktionen i Sverige och andelen växer snabbt. Den energikälla som idag kan öka elproduktionen snabbast är landbaserad vindkraft följt av befintlig kärnkraft och havsbaserad vindkraft. 

Som en av de första marknaderna i Europa har den svenska marknaden för landbaserad vindkraft utvecklats till en marknad utan behov av statliga stöd. 

EU:s strategi är att bygga ut havsvindkraften till minst 60 GW till 2030 och 300 GW till år 2050.  Intresset och möjligheterna för en kraftig utbyggnad av vindkraft till havs i Sverige är stort och många projekt ligger för beslut hos regeringen.