Logotype

Solenergi

Fröllinge PV

Halmstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2025/26
Produktion
42 GWh
Kapacitet
43 MW

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark i Fröllinge i Halmstads kommun. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 43 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 8 500 hushåll. Den färdiga solparken kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen.

Vad händer nu i projekt­et?

Under 2022 genomfördes flertalet undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området. Som en del i miljötillståndsprocessen har ett undersökningssamråd genomförts med bland annat länsstyrelsen i Halland, Halmstads kommun, samt enskilt berörda kring verksamhetsområdet.

Under våren 2023 har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, i vilket den planerade verksamheten samt förväntade miljöeffekter beskrivs närmare. Konsultfirman SWECO bistår OX2 i tillståndsarbetet.

I juni 2023 lämnades en ansökan om miljötillstånd in till länsstyrelsen i Halland. Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del i ansökan, du hittar den under fliken Dokument nedan tillsammans med övriga handlingar.

Det fortsatta arbetet

Efter inlämnandet av tillståndsansökan kommer länsstyrelsen initialt att göra en bedömning om ansökan är att anse som komplett, eller om och i så fall hur denna behöver kompletteras. När länsstyrelsen bedömer att ansökan är komplett kommer den kungöras och det finns i det läget möjlighet att yttra sig över ansökan. Därefter kommer länsstyrelsen handlägga och besluta i ärendet. OX2:s bedömning är att länsstyrelsens beslut kan förväntas komma under senare delen av 2023.

Parallellt med tillståndsprocessen fortgår OX2:s arbete med att planera och projekt­era anläggningen, samt vad gäller dialogen med nätbolaget E.ON Energidistribution rörande anslutningen av anläggningen till elnätet. 

OX2 förhoppning och ambition är att Fröllinge solpark ska kunna driftsättas under 2025/2026.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2025/26
Produktion
42 GWh
Kapacitet
43 MW

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
frollingePV@ox2.com

Projekt­kontakter för Fröllinge PV

Projekt­ledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com