Logotype

Landbaserad vindkraft

Trollugnsberget

Smedjebacken, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Kapacitet
800 GWh

Om projektet

Ett storskaligt tillskott av el till Dalarna

OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med max 30 vindkraftverk med en maximal höjd om 295 meter i Smedjebackens kommun. Området ligger cirka 10 km nordost om Smedjebacken. Vindparken beräknas kunna ge en årlig produktion om ca 800–900 GWh/år vilket motsvarar hushållsel till cirka 170 000 hem per år eller motsvarande cirka 18 procent av hela Dalarnas elbehov 2022. 

I takt med att samhället och näringslivet ställer om ökar elbehovet och Trollugnsberget ger genom sin storskaliga produktion ett välbehövligt tillskott till regionen. Trollugnsberget kan byggas på två år men före byggnationen kan börja behövs tillstånd enligt miljöbalken, kommunal tillstyrkan samt nätanslutning komma på plats. Målsättningen är att Trollugnsberget bidrar till elsystemet till 2030.  

Den gröna omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Tillgången till fossilfri energi är avgörande för att nå uppsatta klimatmål, ställa om industrier och transporter, och locka nya investeringar och företagsetableringar. Vindkraft är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att bygga ut elproduktionen och hålla nere elpriserna.  

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Smedjebacken
Antal turbiner
max 30
Höjd
max 295
Kapacitet
800 GWh

Lokal återbäring

Vindkraft bidrar till den gröna omställningen och till ökad konkurrens¬kraft regionalt och globalt. Vid byggnation och drift tillkommer arbetstillfällen lokalt. OX2 arbetar aktivt för att främja lokala företag och underleverantörer i detta skede. Dels genom att tidigt bjuda in lokalt näringsliv till informationsträffar om kommande upphandling, dels genom att jobba med kommunens näringslivsenhet. För projekt Trollugnsberget erbjuder OX2 även de som kommer att bo nära parken lokal återbäring i form av 1 procent av bruttointäkterna för vindparken. Ersättningen betalas ut årligen av ägarna till parken under hela parkens livslängd.

Vad händer just nu?

Under 2022 inledde vi samråd med berörda myndigheter och närboende för att undersöka möjligheterna om att få bygga en park i området. Parallellt har vi genomfört utredningar av bland annat naturvärden, fåglar och fladdermöss för att se hur vi kan bygga parken med skyddsavstånd till värdefull flora och fauna samt för att ha så liten påverkan som möjligt på miljön. I juni 2023 kunde vi sedan lämna in Trollugnsbergets tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen Dalarna.  

Tillståndsansökan kommer att handläggas av länsstyrelsen i Dalarna. När de anser att ansökan är komplett kommer den att gå på en remissrunda. Beslut fattas sedan av miljöprövningsdelegationen (MPD) i samma länsstyrelse.

Vill du veta mer om hur tillståndsprocessen för en vindpark går till, läs mer här. Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. Under sommaren kan det ta längre tid att få svar och vi ber er därför om förståelse för detta. 

Under fliken Dokument ovan finns miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och fotomontage tillgängliga för nedladdning.  

Projekthändelser

2024-05-23 En komplettering av ansökan skickas till Miljöprövningsdelegationen
2023-12-15 En komplettering av ansökan skickas till Miljöprövningsdelegationen
2023-10-26 Miljöprövningsdelegationen förelägger att ansökan behöver kompletteras
2023-06-27 Tillståndsansökan skickas till Miljöprövningsdelegationen
2022-11-18 Allmänheten bjuds in till samråd
2022-10-19 Myndigheter bjuds in till samråd

Kontaktuppgifter till markägare

Gysinge skog:
info@gysingeskog.se

Kopparfors:
torsten.persson@kopparfors.se

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
trollugnsberget@ox2.com

Projektkontakter för Trollugnsberget

Projektledare
Henrik Gauffin

+46 10 186 30 43
henrik.gauffin@​ox2.com

Regionchef
Carl Hylander

+46 725 50 63 35
carl.hylander@​ox2.com