Logotype

Solenergi

Velanda

Örebro, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Örebro
Område
Velanda
Produktion
78 GWh

Om projektet

OX2 AB undersöker förutsättningarna för att etablera en markbaserad solpark i Velanda, Örebro kommun. Det område som bolaget undersöker närmare framgår av kartan. Bolaget bedömer att området har goda förutsättningar för att hysa en solpark med en effekt om cirka 78 MW.

Projektet befinner sig i ett tidigt skede. I början av 2024 genomfördes ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun och Lekebergs kommun (genom samhällsbyggnad Sydnärke). Under samrådet togs det upp vilka motstående intressen som kan tänkas finnas samt vilka miljöaspekter som behöver tas upp i en eventuell tillståndsansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

OX2 bedömer att solparken i Velanda skulle kunna producera cirka 78 GWh el varje år från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos cirka 15 600 hushåll. Velanda solpark skulle därmed kunna erbjuda ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Örebro
Område
Velanda
Produktion
78 GWh

Vad händer just nu?

OX2 kommer att analysera, arbeta in och anpassa projektet utifrån den information och synpunkter som uppdagades under avgränsningssamrådet. Detta är ett arbete som förväntas att ske under 2024. När det är klart kommer OX2 att kalla närboende och allmänheten till samråd, i syfte att ge möjlighet att ta del av information, ställa frågor och lämna synpunkter på projektet. Inför samrådet kommer ett uppdaterat samrådsunderlag tillhandahållas.

OX2 kommer löpande att uppdatera denna projekthemsida kring vad som händer i projektet, status etc. När det finns underlag att ta del av såsom samrådsunderlag, så kommer detta att gå att läsa och ladda ned härifrån hemsidan.

Om du har specifika frågor eller önskar mer information så går det också bra att kontakta OX2:s projektledare på nedanstående kontaktuppgifter.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Velanda

Projektledare
Sofia Brink

+46 73 467 28 20
sofia.brink@​ox2.com