Logotype

Havsbaserad vindkraft

Den havsbaserade vindkraften kommer att spela en huvudroll i tillväxten av den framtida elförsörjningen i Europa och därmed också i OX2:s fortsatta projektutveckling.

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Bristen på tillgång till el innebär att Sveriges konkurrens­kraft försämras, företagens lönsamhet minskar och verksamheter begränsas. Hushållen påverkas och de med små marginaler i sin ekonomi påverkas mest.

Utöver det omedelbara behovet av el, slår regeringen fast att prognosen för ökad elanvändning är minst 300 terawattimmar 2045. Detta innebär en fördubbling av dagens elproduktion. För att klara den här omställningen, uppnå klimatmålen och stärka Sveriges konkurrens­kraft krävs en omedelbar och storskalig utbyggnad av elproduktionen.Havsbaserad vindkraft är det energislag som har störst potential att tillgodose den större efterfrågan på förnybar el till konkurrens­kraftigt pris i Sverige. Sverige med sin långa kust har mycket stor potential för havsbaserad vindkraft.

Fakta om havsbaserad vindkraft

Sverige först i världen att installera ett vindkraftverk till havs. Det restes 1990 i Nogersund utanför Blekinge och mätte 37,5 m i navhöjd. Sedan dess har tekniken och storleken på vindkraftverken utvecklats enormt. Tack vare att länder som Tyskland, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Taiwan satsat på en storskalig utbyggnad av havsbaserad vind är det idag en mogen och kostnadseffektiv teknologi. De vindkraftverk som installeras idag och de kommande åren betydligt större än dess föregångare i Nogersund.

Till havs blåser vinden starkare och jämnare än på land. Detta, i kombination med att vindkraftverken blivit större och större innebär att dagens vindparker producerar mer el per installerat verk och ger en stabil elproduktion. Exempelvis i OX2:s projekt Aurora är den totala höjden planerad till 370 meter, vilket är högre än Eiffeltornet i Paris. Årligen skulle Aurora kunna producera totalt 24 TWh, vilket är lika mycket el som fem miljoner hushåll använder årligen.

På motsvarande sätt gör teknikutvecklingen det idag också möjligt att bygga på större djup. Det finns två sorters havsbaserade vindkraftverk: de med bottenfasta fundament och de flytande fundamenten som hålls på plats av förankringsanordningar. Just flytande fundament är en omdanande innovation som gör det möjligt att bygga havsbaserad vindkraft på djup som fortfarande är långt bortom räckhåll för bottenfasta fundament. Flytande turbiner är i dagsläget fortfarande en ny teknik, men utvecklingen går snabbt.

Havsbaserad vind byggs idag utan subventioner, långt bort från där människor bor. De kan också ha en positiv inverkan på miljön genom att stärka den biologiska mångfalden. Två exempel på hur den havsbaserade vindkraften kan bidra är ge möjlighet till storskalig tångodling och syresättning av havsbotten.

Tillstånd för havsbaserad vindkraft

Det är många tillstånd som krävs och intressen att ta hänsyn till när man utvecklar och bygger havsbaserad vindkraft. Det viktigaste tillståndet för att kunna bygga vindkraftverk till havs inom Sveriges territorialgräns är tillstånd enligt miljöbalken och Natura 2000 samt kommunens tillstyrkan. Tillstånd för vindkraftsetablering på territorialvatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen. För att kunna ansluta vindparken till elnätet krävs även tillstånd för att kunna lägga kablar och rör.  

Läs mer om tillståndsprocessen