Logotype

Tönsens vindpark:
Ny vandringsväg för fisk och vattenlevande djur

I det lilla skogsvattendraget Bullerbäcken fanns en vägtrumma som låg så högt att inte vattenlevande djur kunde komma vidare uppströms. Det fanns också en halvmeter hög stentröskel framför, utan tydlig vattenfåra. Sammantaget innebar passagen ett definitivt vandringshinder för all fisk och annan vattenbunden fauna.

För att få göra arbetet gjorde OX2 först en anmälan om vattenverksamhet enligt Miljöbalken till länsstyrelsen.

En fungerande fiskväg skapades genom att höja botten med sten och grus och därmed vattennivån nedströms vägtrumman. En tydlig lågvattenfåra skapades också, som slingrar sig fram.

Redan under arbetets gång passerade ett flertal öringar och minst en bäckröding uppströms och genom vägtrumman!

Före åtgärd: Trumman ligger för högt

Vägtrummans ände efter åtgärd. Vattenståndet vid fotot var lågt, det är betydligt högre vid normal vattenföring. På sikt, när trumman är uttjänt och ska bytas bör det anläggas en valvbågestrumma, vilket kommer göra förhållandena ännu bättre.

Intervju med Peter Hallgren, Fiskevårdare

Vilka djur har nytta av en sådan här passageväg?
– Det är främst öring och bäckröding som har nytta av passagen. Strömhastigheten är för hög för uppströmsvandring av andra vattenlevande djur.

Vilken betydelse har det för fisken att det här hindret är borta?
– Fiskvägen innebär t ex att fisk som är född längre upp i bäcken men släppt sig nedströms till större delar av vattendraget för tillväxt, nu kan ta sig tillbaka till sina uppväxtplatser för lek och reproduktion.

Hur kan man se resultatet?
– Vi såg både öring och bäckröding som simmade genom passagen under slutet av arbetets gång. Det är även möjligt att se resultat genom elprovfiske, men då skulle det behöva gjorts elfisken före åtgärden också. Om elfisken görs nu, efter åtgärd finns det ingenting att jämföra med så att säga.

Vilken roll hade du i projektet?
– Jag projekterade och arbetsledde åtgärderna. Arbetet genomfördes av en bandgrävare och krävde ca 40 ton inhandlat sten- och grusmaterial. Grova block hämtades även från vägens omgivning.

Hur fungerade samarbetet med OX2?
– Utmärkt!

Peter Hallgren
Fiskevårdare, Fiskevårdstjänst