Logotype

Landbaserad vindkraft

Marktjärn

Ånge, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Produktion
1400 GWh

Om projekt­et

OX2 och SCA undersöker förutsättningarna för att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projekt­området ligger ca 13 kilometer norr om Ljungaverk och ungefär 25 kilometer i sydvästlig riktning ligger Ånge.

Projekt­et befinner sig i en tidig utredningsfas där vi ser över möjligheterna att etablera en vindpark vid Marktjärn. Goda vindförhållanden, samt tidiga resultat av fältinventeringar visar att förutsättningarna för en vindpark i området ser bra ut.

Vad händer nu i projekt­et?

För närvarande pågår undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området. Under 2021 så påbörjade OX2 samråd om projekt­et med länsstyrelsen Västernorrland och Ånge kommun. Utformningen av vindparken ändrades och samrådet kompletterades 2023, därefter återupptogs tillståndsprocessen för Marktjärn. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Ecogain AB bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Samråd med allmänheten

Samråd med allmänheten hölls som öppet hus onsdagen den 19 april på Ålsta folkhögskola i Fränsta. Intresset var stort med många deltagare och vi vill tacka alla som kom dit och tog del av utställningen och som lämnade värdefulla synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Samrådshandlingen, affischerna från samrådet och fotomontagen hittar du under fliken "dokument" nedan och informationsvideon kan du se här.

Informationsvideo

Du är varmt välkommen att lämna dina synpunkter och information via e-post eller till postadressen nedan. Märk din e-post eller ditt brev med “Marktjärn”.
E-postadress: ox2.samrad@ecogain.se 
Ecogain AB, Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund 

Inkomna yttranden kommer att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som lämnas in i samband med tillståndsansökan. Sista datum för inlämning av yttranden är 14 maj 2023.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ånge
Antal turbiner
max 44
Höjd
290 m
Produktion
1400 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Marktjärn

Projekt­ledare
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com