Logotype

Havsbaserad vindkraft

Pleione-Ran

Östersjön, öster om Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, öster om Gotland
Område
Östersjön, öster om Gotland
Driftstart
2030
Produktion
13 TWh
Kapacitet
2,8 GW

Om projekt­et

Omställningen börjar med fossilfri elproduktion

Tillgången till fossilfri energi är avgörande för att nå uppsatta klimatmål, ställa om industrier, transporter samt locka nya investeringar och företagsetableringar. Havsbaserad vindkraft ger storskalig elproduktion till låga produktionskostnader och kan med en byggtid på cirka tre år leverera stora mängder el snabbt.

El och vätgas sätter Gotland i centrum

Vindpark Ran kommer tillsammans med energipark Pleione att bidra till att öka tillgången på fossilfri energi i Sverige och stärka elkapaciteten på Gotland. Gotland har med sitt geografiska läge, etablerade industrier, innovativa företagsanda och ett blomstrande jordbruk goda förutsättningar för att vara drivande i Sveriges omställningsresa. 

De båda parkerna kan tillsammans generera 13 TWh fossilfri el årligen vilket motsvarar 10 % av Sveriges nuvarande elbehov. Tillgången på fossilfri energi och ökad elkapacitet ger möjligheter att vidareförädla el till vätgas och andra e-bränslen som kan fungera som energibärare för lagringsändamål, drivmedel, som ersättning till fossila bränslen inom industrin eller för produktion av grön konstgödsel.

Energipark Pleione består av 42–70 vindkraftverk och planeras för att även ha vätgasanläggning(ar) på specifika plattformar eller på vindkraftverkens fundament. Vindpark Ran kommer att bestå av 90–121 vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd kommer att uppgå till max 310 meter för Ran och 370 meter för Pleione. Driftsättningen för båda parkerna planeras till år 2030.

I partnerskap med Ingka Investments

OX2 utvecklar Neptunus tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion. Läs mer här

Samråd pågår

Pleione planeras i Sveriges ekonomiska zon cirka 40 km öster om Gotland och havsvindparken Ran på svenskt territorialvatten cirka 12 km utanför kusten. Även om tillståndsprocesserna skiljer sig åt mellan parkerna beroende av var de ligger genomförs samrådet för de båda parkerna gemensamt. I tidigare samrådsunderlag angavs en högsta höjd för vindkraftverk på 310 meter (20 MW) för båda parkerna. Med hänsyn till den snabba teknikutvecklingen vill OX2 att tillståndet möjliggör en etablering av högre vindkraftverk inom energipark Pleione. Kompletterande samråd pågår nu och handlar om att få etablera en större turbinstorlek på 25 MW med en högre maximal totalhöjd på 370 meter i energipark Pleione. Förändringen påverkar inte den beskrivning av preliminär miljöpåverkan som redovisats i tidigare samrådsunderlag från september 2023. Höjden för verken inom Ran är fortsatt 310 meter. 

Samrådsunderlag hittar du nedan under fliken Dokument. Vill du ha papperskopia på samrådsunderlaget via post, kontakta pleioneran@ox2.com

Skicka dina synpunkter via mejl till pleioneran@ox2.com eller via post till: OX2 AB, Pleione-Ran, Box 2299, 103 17 Stockholm. Vi önskar ta emot dina synpunkter senast 30 november 2023.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, öster om Gotland
Område
Östersjön, öster om Gotland
Antal turbiner
Max 191
Höjd
Max 310 m
Driftstart
2030
Produktion
13 TWh
Kapacitet
2,8 GW

Visualiseringar

Här kan du ta del av fotomontage för Pleione-Ran.

Här finner du underlagen

Frågor och svar

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om havsbaserad vindkraft i området kring Pleione-Ran.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
pleioneran@ox2.com

Projekt­kontakter för Pleione-Ran

Projekt­ledare
Elina Cuéllar

+46 702 24 34 67
elina.cuellar@​ox2.com