Logotype

Havsbaserad vindkraft

Pleione-Ran

Östersjön, öster om Gotland, Sverige

Fas
Planeringsfas
Område
Östersjön, öster om Gotland
Driftstart
2030
Produktion
13 TWh
Kapacitet
2,8 GW

Om projekt­et

OX2 planerar för vindpark Ran som ligger cirka 12 km utanför Gotlands östra kust inom territorialvattnet. OX2 planerar att utveckla Ran tillsammans med energipark Pleione som ligger cirka 35 km utanför Gotlands östra kust i Sveriges ekonomiska zon. Parkerna förväntas ha en gemensam installerad effekt på cirka 2,8 GW och kommer generera 13 TWh fossilfri energi per år vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen hos 2,7 miljoner hushåll. Pleione energipark inkluderar även möjligheten att kunna generera 120 000 ton vätgas ute till havs. Båda parkerna väntas driftsättas 2030.

Tidigare samråd

Under mars 2023 genomförde OX2 ett samråd för en större energipark, Pleione. OX2 ser fortsatt en stor potential för etablering av en storskalig energipark, men bedömer att det i dagsläget finns stora fördelar med att dela upp parkområdet och i stället etablera två parker. De två parkerna Pleione och Ran ligger inom grundare havsområden. Att etablera parkerna på grundare vatten innebär att projekt­en kan realiseras inom snävare tidshorisont och med dagens teknik det vill säga bottenfasta fundament.

Syftet med projekt­et

Vindpark Ran kommer tillsammans med energipark Pleione att bidra till en stor ökning av lokal tillgång på fossilfri energi och elkapacitet på Gotland. Gotland har med sitt geografiska läge med etablerade industrier och innovativa företagsanda samt ett blomstrande jordbruk goda förutsättningar för att vara drivande i Sveriges omställningsresa mot att nå sitt klimatmål till år 2045. Tillgången på fossilfri energi och ökad elkapacitet kommer ge möjligheter att vidareförädla  el till vätgas och andra e-bränslen som kan fungera som energibärare för lagringsändamål, drivmedel,som ersättning till fossila bränslen inom industrin eller för produktion av grön konstgödsel.

Kommande samråd

OX2 kommer att bjuda in till samråd för etablering och drift av de planerade parkerna under hösten 2023.  För uppförande och drift av energipark Pleione behövs tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (KSL), vilka prövas av regeringen. Eftersom en energipark också inkluderar vätgasproduktion ute till havs kommer detta samråd även omfatta Sevesolagstiftningen. För uppförande och drift av vindpark Ran behövs tillstånd enligt Miljöbalken för miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet, vilket meddelas av mark-och miljödomstolen. För att tillstånd ska kunna ges krävs även tillstyrkan från Region Gotland.

Syftet med samrådet är att informera om projekt­et, föra dialog och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet. Samrådet avser 52–70 stycken vindkraftverk i energipark Pleione och 90-121 i området Ran, alla med en totalhöjd på max 310 meter, inklusive rotorblad.

Samråd kommer hållas med berörda myndigheter. Samråd med allmänheten kommer att hållas på Gotland som Öppet hus, vilket innebär att alla är välkommen när det passar och vi finns på plats för att svara på frågor, ge information och ta emot synpunkter. Mer information om vart och när kommer inom kort. Under fliken dokument kan du ta del av samrådsunderlaget och nedan på sidan finns fotomontage tillgängliga.

Vill du ha papperskopia på samrådsunderlaget via post, kontakta pleioneran@ox2.com.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Område
Östersjön, öster om Gotland
Antal turbiner
Max 191
Höjd
Max 310 m
Driftstart
2030
Produktion
13 TWh
Kapacitet
2,8 GW

Visualiseringar

Här kan du ta del av fotomontage för Pleione-Ran.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
pleioneran@ox2.com

Projekt­kontakter för Pleione-Ran

Projekt­ledare
Elina Cuéllar

+46 702 24 34 67
elina.cuéllar@​ox2.com