Logotype

Granne med vinden: Hur påverkar vindkraften dig och lokalsamhället?

Den här texten vänder sig till dig som bor i en kommun där det planeras för vindkraft eller själv kommer att bo nära en vindpark. Här beskriver vi hur du kan vara med och påverka utformningen och försöker svara på några av de vanliga frågorna som kan uppstå när vindkraften kommer till ditt närområde. 

Hur går det till och vad kan jag påverka?

Det finns flera tillfällen där närboende till projekt­et får komma med synpunkter och förslag. Det första tillfället är när vi bjuder in till samråd då du kan skicka in ett yttrande eller kontakta oss direkt om du har värdefull information om området. Därefter får närboende möjlighet att yttra sig under tillståndsprocessen. Efter att ansökan har skickats in kommer det också gå att skicka synpunkter direkt till Miljöprövningsdelegationen.

Läs mer om tillståndsprocessen

Lokal nytta, arbetstillfällen och bygdepeng

Vindkraft bidrar till den gröna omställningen och till ökad konkurrens­kraft regionalt och globalt. Vid byggnation och drift tillkommer arbetstillfällen lokalt. OX2 arbetar aktivt för att främja lokala företag och underleverantörer i detta skede. Dels genom att tidigt bjuda in lokalt näringsliv till informationsträffar om kommande upphandling och dels genom att jobba med kommunens näringslivsenhet.

Lokal nytta och återbäring

Under byggnation – vad händer och hur får jag information?

Anläggande av en vindpark tar, beroende av antal vindkraftverk, vanligen mellan ett och två år. Till parken byggs vägar och ledningsnät, fundament gjuts och slutligen uppförs vindkraftverken och parken färdigställs. Under denna process informerar vi kontinuerligt på projektets hemsida om hur arbetet fortskrider och det finns alltid en kontaktperson man kan ställa frågor till.

När vindparken är på plats

När vindparken är färdigbyggd driftsätts den och börjar leverera ut el på elnätet. Under driften sköter OX2 den tekniska och kommersiella förvaltningen av anläggningen och fungerar som en kontakt för markägare och lokala myndigheter. På vindparkens hemsida hittar du information om ägare, produktion och kontaktpersoner.

Tillgänglighet och säkerhet

Markerna i området kan användas på samma sätt som tidigare utanför vindkraftsanläggningarna. Att plocka bär och svamp, jaga och röra sig i skogen och att bedriva skogsbruk fungerar i stort sett som innan, dock ska man iaktta det skyddsområde som finns kring vindkraftverket vintertid. Det vägnät som vindparken behöver gör det också lättare att nå området året runt eftersom vägarna oftast hålls i körbart skick hela året på grund av kraven på underhåll av vindkraftverk.

Myter och desinformation – vilka källor kan jag lita på?

Vindkraft inpå knuten är en känslig fråga, och det florerar många felaktiga rykten, myter och direkta lögner. Var noga med att den information du fått är från relevanta källor och bygger på trovärdig fakta, till exempel från länsstyrelser och myndigheter. Här är några tips på pålitliga informationskanaler:

Energimyndigheten

Naturskyddsföreningen

Naturvårdsverket

Svensk Vindenergi

Vindkraftskurs.se

Sant och falskt om vindkraft

Fakta om landbaserad vindkraft

Att utnyttja energin från vinden är en urgammal teknik. Den användes för att producera el för första gången 1887.

Landbaserad vindkraft är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva energikällorna. Mellan 2010 och 2020 minskade kostnaden för att generera en megawattimme med nästan 40 procent. Vindkraft är idag en attraktiv investering bland investerare som vill ha en stabil långsiktig avkastning.

Landbaserade vindkraftsparker är en beprövad teknik som gör det relativt snabbt att bygga, konfigurera, driva. Det kräver inte mycket infrastruktur och att ansluta till nätet är vanligtvis inte komplicerat. Tekniken är väl testad och pålitlig och underhållskostnaderna är låga.

FN:s panel för klimatförändringar, IPCC, har pekat ut vindkraft som det alternativ med störst potential för att minska utsläppen till lägsta kostnad, vid sidan av solenergi.

Läs vår broschyr Fakta om vindkraft

Har du fortfarande frågor eller funderingar?

Sök upp projektsidan för den vindparken det rör sig om så hittar du kontaktuppgifter för att maila eller ringa.

Våra vindkraftsprojekt