186 avtal

Fundamentet till varje vindkraftsprojekt är arrendeavtal med markägare. OX2 utvecklar projekt tillsammans med både privata och kommersiella markägare och har 186 aktiva arrendeavtal i Sverige.

45 tillstånd

Att erhålla miljötillstånd för att uppföra en vindpark är en lång och krävande process där alla krav i miljöbalken måste uppfyllas. Med erfarenhet från 45 lagakraftsvunna tillstånd ligger OX2 i framkant gällande miljöfrågor och andra intressen vid en vindkraftsetablering.

2,2 MSEK

Bygdepengen är ett sätt för OX2 och vindparkens ägare att skapa lokal nytta genom att dela med sig av värdet som produktionen skapar. Inte minst som ett tack för att bygden ställt upp som värdar. Under 2019 uppgick utbetalade bygdemedel till 2,2 MSEK.